Home

Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu

Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu Ideální kondenzátor = Kondenzátor, jehož izolační vrstva - dielektrikum mezi oběma elektrodami je dokonalá, tedy má nekonečný odpor. Pokud takový kondenzátor nabijeme a odpojíme od zdroje, díky dokonalé izolační vrstvě nedojde nikdy k samovolnému vybití Kondenzátor ale představuje jakousi zátěž v obvodu. Má jistý odpor - kapacitance kondenzátoru X C.Je dána jako X C =1/w C (w = 2p f, kde f je frekvence střídavého proudu). Kapacitance je tím větší, čím menší je kapacita kondenzátoru a čím menší je frekvence proudu

Ideální rezistor, cívka a kondenzátor v obvodu střídavého proudu 1. Ideální rezistor Zapojíme-li ideální rezistor ke zdroji střídavého napětí o frekvenci f, na jehož svorkách je napětí u = U max. sin ω. t. Bude, obvodem procházet proud podle Ohmova zákona. i = = . sin ω. V obvodu může být i více prvků s různými parametry, které tvoří složený obvod střídavého proudu. I jednotlivé prvky obvodu střídavého proudu mají zpravidla více parametrů. Např. reálná cívka má kromě indukčnosti L i odpor R, takže ji musíme považovat za ideální cívku a rezistor zapojené do série UC = XCI = 265,25 . 0,45 = 119,37 V. Obr. 1. Ideální kondenzátor Obr. 2. Znázornění veličin v obvodu s ideálním v obvodu se střídavým kondenzátorem proudem a) časový průběh proudu a napětí b) fázorový diagram Příklad k řešení: 1 Obrázek:a/ cívka b/ kondenzátor v obvodu střídavého proudu, fázorový diagram (w = w) Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu. V stejnosměrném obvodu platí Q = C . U, ve střídavém obvodu Ñ Q = C . Ñ U. i C = C . du/dt. Z této rovnice je možné matematicky (derivováním) odvodit všechny vlastnosti kondenzátoru

Do obvodu striedavého prúdu s efektívnym napätím 200V a frekvenciou 50Hz je pripojený obvod, ktorý tvorí sériovo spojený kondenzátor s kapacitou 16μF a rezistor s odporom 150Ώ. Určite impedanciu obvodu, prúd v obvode, a napätie na kondenzátore a rezistore Ideální rezistor v obvodu střídavého proudu..... 15 1.4.2. Ideální cívka v obvodu střídavého proudu..... 18 1.4.3. Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu..... 22 1.5. Sériové řazení prvků..... 26 1.5.1. Sériové řazení R a L. Střídavý proud, též AC (Alternating Current), symbol ∿, je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (Direct Current), který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná Ideální kondenzátor má jen kapacitu, posouvá fázi proudu před napětím o 90° a nemění elektrickou energii v teplo. Konkrétní kondenzátor má ale parazitní odpor, indukkčnost, způsobuje ztráty energie a má závislosti na teplotě, vlhkosti, intenzitě elektrického pole a stárnutí

Zvažme, jak se kondenzátor chová v obvodu střídavého proudu. Pokud je připojen zdroj střídavého napětíkondenzátor, maximální hodnota napětí na něm bude úměrná maximální hodnotě proudu, který proudí v obvodu. Vrchol vlny napěťového sinusoidu však neovlivní současně s maximálním proudem obvod střídavého proudu pouze s ideální cívkovou o indukčnosti L - její vlastní odpor je zanedbatelný(!reálná cívka má i parametr R!) kondenzátor v obvodu střídavého proudu se periodicky vybijí a nabijí - mění se intenzita elektrického pole,. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Kondenzátor v obvodu střídavého proudu V obvodu střídavého proudu se kondenzátor opakovaně nabíjí a vybíjí, což má za následek předbíhání elektrického proudu před napětím ( fázový posun ) a vznik kapacitance , tj. zdánlivého odporu proti průchodu střídavého proudu

 1. Obvod s kondenzátorem. Opačné účinky než cívka má v obvodu střídavého proudu kondenzátor charakterizovaný kapacitou C (obr. 140). Po připojení ke zdroji střídavého napětí dochází k jeho periodickému nabíjení a vybíjení. Dielektrikem mezi deskami kondenzátoru vodivostní proud neprochází - mění se jen intenzita elektrického pole a dielektrikum se střídavě.
 2. 10.2 Rezistor, kondenzátor a cívka v obvodu střídavého proudu. 8 . Shrnutí: jak se v obvodu střídavého proudu chová rezistor, kondenzátor a cívka. Možná těch informací a vztahů při odvozování a porovnávání reálného a komplexního formalismu bylo trochu moc
 3. Impedance obvodu je 1,4 Ω a fázový posun mezi nap ětím a proudem v obvodu je rad . 4 π 4. Cívkou v obvodu stejnosm ěrného proudu prochází p ři nap ětí 4 V proud 0,5 A. V obvodu st řídavého proudu o amplitud ě nap ětí 9 V jí prochází proud o amplitud ě 180 mA. Frekvence st řídavého nap ětí je 50 Hz
 4. Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu. Ideální cívka v obvodu střídavého proudu. Úvod do RLC obvodů. Sériový RL obvod. Sérový RC obvod. Paralelní RL obvod. Paralelní RC obvod. Sériový LC obvod. Paralelní LC obvod. Sériový RLC obvod. Paralelní RLC obvod. Výkony střídavého proudu, účiník. Trojfázová.
 5. U[V] ideální kondenzátor má nekonečný odpor nepropouští stejnosměrný proud, ale střídavý proud jim prochází přechodem střídavého proudu dochází k fázovému posunu mezi U[V] a I[A] o čtvrt periody nejdřív prochází proud I a pak napětí

4.6.9 Výkon st řídavého proudu v obvodu s impedancí Předpoklady: 4203, 4606, 4607 Opakování: klasický uzav řený elektrický obvod vn ější část - proud te če od + k - ⇒ normální stav, kladnou práci vykonává elektrická síla vnit řní část (baterie) - proud te če od - k + (obrácen ě) ⇒ elektrická síla kladnou prác Poněvadž kondenzátor se musí nejprve nabít a potom je na něm napětí, je zřejmé, že v obvodu s kondenzátorem se napětí za proudem zpožďuje a fázový posun je kladný. V jednoduchém obvodu střídavého proudu s C je φ = +90°. Časový diagram okamžitých hodnot napětí a proudu v obvodu s C je na obrázku stŘednÍ Škola elektrotechnickÁ, ostrava, na jÍzdÁrnĚ 30, p. o. elektrotechnika ing. pavel vylegala 2006 - 1 Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. Reaktance cívky je odvozena od vlastní indukčnosti a frekvence procházejícího proudu: X L=2πfL Podle uvedeného vzorce je jasné, že zdánlivý odpor cívky (reaktance) v obvodu střídavého proudu roste se.

Obvody se střídavým proude

Charakteristika: Jedná se o závěrečnou maturitní práci, která představuje RLC obvody ve střídavém proudu dle níže uvedených schémat zapojení. Součástí práce jsou také grafy v aplikaci MS Excel Impedance, cívka, kondenzátor, odpor, koaxiální kabel, Smithův diagram, signál, fázový posun, odraz vln. ABSTRACT 1.1.3 Indukce v obvodu střídavého proudu Pro ideální cívku platí: Připojíme-li ke zdroji střídavého napětí u ideální cívku

V sériovém RLC obvodu o střídavého proudu připojeného ke zdroji s maximálním napětím 200 V a frekvenci 50 Hz jsou umístěny rezistor o odporu 150 (, kondenzátor o kapacitě 16 (F a cívka o indukčnosti 0,1 H. Určete impedanci obvodu, amplitudu proudu a maximální napětí na rezistoru, kondenzátoru a cívce Obvod střídavého proudu s kapacitou Na obrázku můžete vidět zapojení obvodu střídavého proudu s kapacitou. Pomocí programů Nové přístroje 2012 a Dvoukanálový osciloskop pro S Audigy 2012 proveďte daná měření a ověřte fyzikální zákonitosti, které pro takovýto obvod platí. Fyzikální princi Ideální nebo reálný kondenzátor zapojený do obvodu střídavého proudu vykazuje časové charakteristiky elektrických veličin, jejichž pochopení je velmi důležité pro studium dalších obvodových prvků. Příspěvek se snaží popsat a vysvětlit základní parametry kondenzátoru v obvodu AC a rovněž se zabývá objasněním. Obvod s cívkou. Druhým nejjednodušším střídavým obvodem je obvod s cívkou (viz obr. 137), která je charakterizována jen svou indukčnost L - tj. jedná se o ideální cívku: . Ideální cívka je cívka charakterizovaná pouze svojí indukčností. Její ohmický odpor je tedy zanedbatelný. Ačkoliv je cívka drát stočený do správného tvaru, pro začátek se budeme.

6. Střídavý proud - sspbrno.c

V obvodu střídavého proudu se kondenzátor střídavě nabíjí a vybíjí a způsobuje fázový posun mezi proudem a napětím. Obvod s C má vlastnosti odporu, které vyjadřuje veličina kapacitance X C = I C U. 1 Z. Odtud pro kapacitu kondenzátoru získáme vztah: U I C Z. Vlastnosti idealizovaných prvků: Ideální rezistor R 0 L = 0 C = 0 Ideální kondenzátor R = L = 0 C 0 Ideální indukčnost R = 0 L 0 C = 0 obvod střídavého proudu Fázový posun Indukčnost L v obvodu vyvolá fázové posunutí proudu a ovlivní amplitudu proudu (pro indukované napětí platí Lenzův zákon) - proud se zpožďuje.

- když je v obvodu střídavého proudu kondenzátor a my ho připojíme ke zdroji periodicky se nabíjí a vybíjí → dielektrikem mezi deskami kondenzátoru ovšem vodivostní proud neprochází → mění se jen intenzita elektrického pole a dielektrikum se střídavě polarizuje → nabíjecí proud kondenzátoru je největší v. Odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je stejný jako v obvodu stejnosměrného proudu a nazývá se REZISTANCE. Kondenzátor svou kapacitou C vytváří v obvodu zdánlivý odpor, který způsobuje zpožďování napětí za proudem. (φ = - π/2) Tento odpor nazýváme KAPACITANCE V obvodu se střídavým proudem je situace složitější, protože stejně jako se mění okamžité hodnoty proudu a napětí se mění také okamžitá hodnota výkonu střídavého proudu. Okamžitá hodnota výkonu je ovlivněna také fázovým posunem proudu a napětí. Pro okamžitý výkon obecně platí vztah: p = u Odpor s R,L,C v sérii. R = Um / Im - R v tomto případě značíme Z..... impedance - výkon střídavého proudu s impedancí: P = U I cos Fi. cos Fi = účiník = podíl činného a zdánlivého elektrického výkonu v elektrickém obvodu střídavého proudu, záleží na fázovém posuvu, bezrozměrný, hodnoty 0 - 1 Z - sqrt(UR 2 + (UL. Neboli elektrolytický kondenzátor v obvodu střídavého proudu. Co se nám v kroužku stalo. Jeden z žáčků dostal zálusk na kvalitní reprodukovanou hudbu, a že mu ji poskytnou pouze pořádné reproduktorové soupravy. Takže si postavíme reprobedny s výhybkami pro vysokotónové, středotónové a hlubokotónové reproduktory

Výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí výkon je ovlivněn fázovým posunem, čím větší je fázový posun tím menší je užitečný neboli činný výkon střídavého proudu je účiník, určuje účinnost přenosu energie ze zdroje střídavého proudu ke spotřebiči, nabývá hodnot 0 až do Cívka ve střídavém obvodu. V obvodu střídavého proudu vzniká kolem cívky proměnné magnetické pole, které v cívce indukuje elektromotorické napětí. Indukované napětí působí vždy proti změnám, které je vyvolaly (Lenzův zákon), což má za následek vznik impedance. Střídavému proudu klade cívka velký odpor

Video: Rezistor, cívka a kondenzátor v sérii → obvod s RLC v séri

Základy elektrotechniky - ok1ike

 1. V obvodech střídavého proudu se neustále periodicky mění velikost a směr proudu a popis takových obvodů je mnohem složitější než obvodů, ve kterých prochází proud stejnosměrný. cívka a kondenzátor V obvodu střídavého proudu je situace komplikovanější než v obvodu proudu stejnosměrného. Ideální cívka.
 2. Proměřit kondenzátor v obvodu střídavého proudu při různých frekvencích - nakreslit graf: Závislost kapacitance na frekvenci, určit kapacitu a fázové posunutí. Teorie Měření provedeme podle následujících zapojení, odpor 1 kΩ slouží jen jako předřadný
 3. 2. Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem (ideální rezistor v obvodu střídavého proudu, ideální cívka v obvodu střídavého proudu, ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu). 3
 4. Kondenzátor v obvodu střídavého proudu.....22 5.4. Fázový posun mezi střídavým proudem a střídavým napětím.....23 5.5. Fázorový diagram Ideální kondenzátor, fázový posun 26 6
 5. 2a v ní střídavý proud. Stojí tedy za to, se střídavému proudu blíže věnovat. Nebudeme se věnovat přímo rozvodné síti. 3, ale začneme od začátku - tím, jak se v obvodu střídavého proudu chovají rezistor, kondenzátor a cívka (a to nejen ty ideální). Nebudeme s

Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu 2.4. Vzájemná indukčnost v obvodu střídavého proudu hodin: 37 Složené obvody se sinusovým střídavým proudem výstupy učivo aplikuje Kirchhoffovy zákony a další poučky při řešení složitějších elektrických obvodů popíše princip generování střídavých proudů a. V obvodu jsou zapojeny tři ploché stejné baterie, každá s U e = 4,5 A a R i = 1,5 Ώ. Vnější odpor zapojený do obvodu je R = 10Ώ. Určitě výkon elektrického proudu ve vnějším obvodu, pokud jsou baterie zapojeny

Definujte pojem skalár 7.3 Rezistor, cívka a kondenzátor v obvodu střídavého proudu, fázový posun Rezistor v obvodu střídavého proudu Jediným parametrem rezistoru je odpor R. Změříme-li proud v obvodu, který je připojen ke zdroji stejnosměrného napětí a potom ke zdroji střídavého napětí se stejnou efektivní. Kondenzátor v obvodu strídavého proudu . V obvodu střídavého proudu se kondenzátor opakovaně nabíjí a vybíjí, což má za následek předbíhání elektrického proudu před napětím ( fázový posuv ) a vznik kapacitance , tj. zdánlivého odporu proti pruchodu střídavého proudu Výkon střídavého proudu v rezistoru (SŠ+) Trojúhelníkový průběh proudu (VŠ) Hliníkový kotouč v proměnném magnetickém poli (VŠ) Rezonanční a oscilační obvody (5) Rezonance v sériovém RLC obvodu (SŠ+) Rezonance v sériovém RLC obvodu 2 (SŠ) Napětí na voltmetru v RLC obvodu v rezonanci. (SŠ

Obvody střídavého proudu - vyřešené příklad

8.2.11. V obvodu střídavého proudu je zapojen rezistor s odporem 30( a kondenzátor s kapacitou 80(F v sérii k napětí . Frekvence je f=50Hz. Stanovte proud, procházející obvodem a také napětí na rezistoru a na kondenzátoru 2.1 Ideální rezistor v obvodu střídavého proudu; 2.2 Ideální cívka v obvodu střídavého proudu; 2.3 Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu; 2.4 Vzájemná indukčnost v obvodu střídavého proudu; 3 Složené obvody se sinusovým střídavýn proudem. 3.1 Sériové spojení ideálního rezistoru a ideální cívky; 3.2.

3.4 Pasivní dvojpóly v obvodu střídavého (harmonického) proudu 3.4.2 Ideální cívka (induktor) 3.4.3 Ideální kondenzátor (kapacitor)..... 14 3.5 Sériové a paralelní řazení pasivních prvk ů. Obvody střídavého proudu s různými prvky, výkon SP Únor 2008 Jana Prehradná 4. Otázka: Rezistor a kondenzátor Předmět: Fyzika Přidal(a): fantom Rezistor, kondenzátor a cívka v obvodech stejnosměrného a střídavého proudu. Střídavý proud, je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu, který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná Kondenzátor v obvodu AC proudu: V obvodu AC proudu se kondenzátor neustále nabíjí, vybíjí a nabíjí na opačnou polaritu, tak jak se mění polarita napájecího napětí. Kondenzátorem samotným střídavý proud sice neprochází, obvodem však prochází proud při neustále se opakujícím procesu nabíjení a vybíjení vlivňuje výkon střídavého proudu - v obvodu s odporem se elektrická práce přeměňuje v teplo, ale pokud je v obvodu např. cívka nebo kondenzátor, tak mění se energie elektrická v energii magnetického pole a poté se energii magnetického pole mění na energii směřující zpět ke zdroji → užitečný výkon střídavého proudu je v tomto případě nulový → fázový.

Amplitudu proudu i napětí na kondenzátoru v obvodu s rezonancí získáme pomocí Ohmova zákona, ve kterém zohledníme, že ve stavu rezonance se induktance rovná kapacitanci. Řešení a) V daném obvodu nastane rezonance, pokud se budou rovnat kapacitance X C kondenzátoru a induktance X L cívky Uvažujeme pasivní ideální prvky, tj. prvky, které mají pouze jednu vlastnost. Parametry obvodu střídavého proudu působí nejen na velikost proudu, ale ovlivňují také jeho fázi. Je to veličina, která určuje hodnotu napětí a proudu v obvodu v počátečním okamžiku. Vyjadřuje se jako úhel buď ve stupních nebo v radiánech ω - úhlová frekvence střídavého proudu (ω = 2πf) Definice (shrnutí): Kapacita C kondenzátoru v obvodu střídavého proudu způsobuje fázový posun proudu před napětím o úhel rad a ovlivňuje proud v obvodu svou kapacitancí. Velikost kapacitance je nepřímo úměrná kapacitě kondenzátoru a frekvenci střídavého proudu

Střídavý proud - Wikipedi

Kondenzátor :: Kondenzátor

V obvodu střídavého proudu vzniká kolem cívky proměnné magnetické pole, které v cívce indukuje elektromotorické napětí. Indukované napětí působí vždy proti změnám, které je vyvolaly (Lenzův zákon), což má za následek vznik impedance, u cívky nazývané induktance, tj. odpor cívky proti průchodu střídavého proudu Ideální rezistor v obvodu střídavého proudu: 2. Ideální cívka v obvodu střídavého proudu: 3. Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu: 4. Sériový obvod RLC: 5. Paralelní RLC obvod: 6. Síťový napájecí zdroj: 7. Jednocestný usměrňovač: 8. Dvoucestný usměrňovač: 9. Dvoucestný usměrňovač s vyvedeným. VLASTNOSTI IDEÁLNÍHO KONDENZÁTORU V OBVODU SE STÍDAVÝM ZDROJEM Ideální kondenzátor představuje součástku, která nemá žádné ztráty (R = 0) Je-li ideální kondenzátor napájen ze střídavého zdroje, vznikne na kondenzátoru fázový posuv mezi proudem I C a napětím U C Ideální kondenzátor v obvodu st řídavého proudu • Ideální kondenzátor je obvodový prvek, který má dokonale vodivé elektrody, dokonalé dielektrikum a elektrické pole soustředěné jen uvnitř dielektrika. Maximální hodnota střídavého sinusového proudu je tím větší, čím větší je kapacit Obvod střídavého proudu je tvořen sériovým spojením: rezistoru o odporu 50 Ω, cívky o indukčnosti 0,3 H a kondenzátoru o kapacitě 15 μF. Obvod je připojen ke zdroji střídavého napětí o amplitudě 25 V a frekvenci 50 Hz. Určete amplitudu proudu v obvodu a fázový rozdíl mezi napětím a proudem. Zápi

Jak se má kondenzátor chovat v obvodu střídavého proudu

kniha (manuál) Moderní učebnice elektroniky - 1. díl - základy, ideální a reálné prvky: rezistor, kondenzátor, cívka (Doleček Jaroslav) Motto: Dobrá kniha (příručka) s příklady je vždy nejlepší manuál (učebnice) TE2BP_ET2 Elektrotechnika 2 Pedagogická fakulta podzim 2017 Rozsah 1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk. Vyučující doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (přednášející) Garanc Obvod střídavého proudu s indukčností Na obrázku můžete vidět zapojení obvodu střídavého proudu s indukčností. Pomocí programů Nové přístroje 2012 a Dvoukanálový osciloskop pro SB Audigy 2012 proveďte daná měření a ověřte fyzikální zákonitosti, které pro takovýto obvod platí

Obvody střídavého proudu, střídavý proud v energetice

Kondenzátor, pro nějž platí zjednodušené náhradní schéma, představuje v obvodu střídavého proudu impedanci kapacitního charakteru. Absolutní hodnota (velikost) této impedance se zmenšuje s rostoucím kmitočtem proudu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0425 Autor Ing. Lenka Ližanová Název školy Integrovaná střední škola technická, Benešov Předmět Základy elektrotechniky Tématický okruh Střídavý proud Téma Kondenzátor v elektrickém obvodu střídavého proudu Ročník 1. Datum výroby 7.3.2013 Anotace Tento DUM slouží k procvičení příkladů, které obsahují jedin

DUMY.CZ Materiál Ideální kondenzátor v obvodu střídavého ..

 1. IDEÁLNÍ KONDENZÁTOR V OBVODU STŘÍDAVÉHO PROUDU u U m sinZt i dt C 1 u = ³ ³{ Ö} 1 { Ö} i C u j t IÖ. e j t j 1. C 1 UÖ e Z Z Z I j C U 1 Ö Z C X C Z 1 kapacitní reaktance UÖ ZÖ Ö (R jX )I
 2. Zapojíme-li kondenzátor do obvodu střídavého proudu zjistíme,i když se to na první pohled zdá nelogick,že určitý proud kondenzátorem prochází.Tento proud si můžeme představit jako důsledek rytmického nabíjení a vybíjení kondenzátoru při každé půlvlně střídavého napětí.Mechanický model kondenzátoru v proudovém obvodu si můžeme znázornit jako pružnou.
 3. Kondenzátor - Multimediaexpo
 4. Obvod s kondenzátorem :: MEF - J
 5. Elektrotechnické předměty - Výukové materiály pro žák
 6. Obvod s kondenzátorem Eduportál Techmani

RLC obvody ve střídavém proudu - maturitní práce

Vznik a transformace, výkon a obvody střídavého proudu a

PdF:TE2BP_ELE2 Elektrotechnika 2 - Informace o předmět

Základy elektrotechniky Jednoduché obvody s harmonickým

Elektrotechnika 2 pro SOŠ a SOU - UčebniceMapy

 • Posuvné brány bazar.
 • Jaký tlak způsobí jehla se špičkou 0 01 mm2 působí li na jehlu prst silou 1 n.
 • Dívčí mikiny nike.
 • Obr film.
 • Paxton bill.
 • Enkaustické obrazy.
 • Veganská strava.
 • Nike store ostrava.
 • Kapa deska ostrava.
 • Mzdový software.
 • Progesteron účinky.
 • Reklamace vyvazeni kol.
 • Diktátor 1940 online cz.
 • 4 fotky 1 slovo napoveda.
 • Charlie sheen biografie.
 • Ležáky wiki.
 • Warcraft first encounter.
 • Pagani zonda cinque.
 • Nezastavení na oranžovou.
 • Hrníčky na kapučíno.
 • Počasí schladming.
 • Jak zkoušet rtěnku.
 • Wiz khalifa black.
 • Obchod s kameny praha.
 • Sklenářství ceník.
 • Síra test.
 • Replika brokovnice.
 • 1 mach km.
 • Horkýže slíže bernardín.
 • Nike store ostrava.
 • Steatóza jater dieta.
 • Hepatitida e dieta.
 • Podlaharske vybaveni.
 • Kýla u jorkšíra.
 • Alergie wikiskripta.
 • Muffiny se sýrem.
 • Ge prvek.
 • Kamarádi s výhodama vyznam.
 • Tmel na disky.
 • Benguelsky proud.
 • Auta s posuvnými dveřmi.