Home

Lichoběžníkové zatížení

Do tohoto zatěžovacího stavu vložíme lichoběžníkové zatížení na sloupy. Protože zatížení bude na obou sloupech stejné, můžeme využít hromadné zadávání na vybrané dílce. Zadávací stromeček nastavíme do režimu Zatížení dílců, Vybrané. Nejprve kliknutím na dílce oba sloupy vybereme lichoběžníkové zatížení -složitější vodor. tečna 2° 3°-5 vodor. tečna M c = 0 V M N M d V c V d-3,33 V c P = -2,78 kN V d P = -4,44 kN V x=0,5 P = -3,75 k

Výsledek podle lichoběžníkové metody je tedy 7,5. V tomhle případě to vyjde přesně, protože máme lineární funkci. Funkce je zadána. Pokud máme zadanou funkci, je možné určit na kolik intervalů si je třeba danou křivku rozdělit, abychom dosáhli požadované přesnosti té zatížení rovnoměrné (q = konst.), méně často zatížení nerovnoměrné popsané funkcí q(x), např. trojúhelníkové, lichoběžníkové, popř. úplně obecné zatížení, • spojité osové zatížení (obr. 2.4) o intenzitě n [Nm-1] má směr tečny k ose prutu s náhradní sílou Ñ podle tvaru profilu - trojúhelníkové (metrický, palcový), lichoběžníkové, oblé Přenáší jen radiální zatížení, musí být axiálně zajištěny. Materiál čepů je nejčastěji automatová ocel (11 107), dále pak ocel 11 500, 11 600, 12 020 pro čepy namáhané na otěr, 14 220 Svislá líniová zatížení od aerodynamických sil a od hmotnosti křídla (q zaer, q zhm) mají většinou průběh odpovídající obr. 2. V převážné většině případů zatížení působí obě tato zatížení proti sobě a jejich silové účinky se odečítají. Poněvadž však aerodynamické síly působí na spojnici aerodynamických středů místních profilů (v rozmezí.

Typ zatížení určuje charakter zatěžovacích stavů dle jejich proměnnosti v čase. Výběr typů odpovídá klasifikaci dle čl. 4.1.1. normy EN 1990. Součinitele zatížení Umožňuje zadat dílčí součinitel zatížení γf,. Tento součinitel zohledňuje možné nepříznivé odchylky hodnot zatížení od reprezentativních hodnot

Nazávislé zavěšení kol - lichoběžníkové a MacPherso

Lichoběžníkové neoprenové řemeny MXL XL L H XH XXH (palcové) Parabolické neoprenové řemeny HTD-(3M 5M 8M 14M 20M), GT-(2MR 3MR 5MR 8MR 14MR 20MR), STD-(S3M S5M S8M S14M) Lichoběžníkové polyurethanové řemeny T2,5 T5 T10 AT5 AT10 MXL XL L Bornemann vyrábí jedno i vícechodé ISO opěrné čepy a pilové závity podle norem DIN 513, DIN 20401, DIN 2781 a DIN 6063 a další

Staticky určitý nosník - osamělá síl

Zatížení letadla 10.3.2014 A0M36BEP - Přednáška 4 5 Výpočet celkového součinitele bezpečnosti •Podle druhu konstrukce mohou být požadovány další zvyšující součinitele (použití kompozitu Kk=1,25). •Kde: F po početní zatížení F pr provozní zatížení K součinitel bezpečnosti K Lichoběžníkové přitížení - aktivní zemní tlak. Lichoběžníkové přitížení se v programu rozdělí na deset úseků. Jednotlivé úseky se vypočítají jako účinky pásových přitížení.Výsledný zemní tlak od přitížení je součtem účinků vypočtených od dílčích úseků

vlivem nesouměrného zatížení kol. U některých náprav se taktéž při naklápění mění úhel odklonu kola a rozchod kol, toto lze omezit, pokud je pól klopení kola P co nejdále od kola. Obr. 2 Znázornění pólu klopení kola P a středu klopení karoserie S u lichoběžníkové nápravy [2 druhá úloha: průběhy vnitřních sil na nosníku, lichoběžníkové zatížení. další úlohy: průběhy vnitřních sil na nosníku. dovdatek rovnice posouvající síly pod lichoběžníkovým zatížením. Původní informace o predmetu SM02 před vyhlášením opatření proti šíření koronaviru: DŮLEŽITÉ TERMÍNY spojité zatížení rovnoměrné (q = konst.), nerovnoměrné popsané funkcí q(x), např. trojúhelníkové, lichoběžníkové, popř. úplně obecné, • spojité osové zatížení (obr. 2.4) o intenzitě n [Nm-1] má směr tečny ke střednici s náhradní sílou Ñ S pomocí nových činitelů můžete nyní snadno snížit hodnoty zatížení z přenosu zatížení a vytvořit trojúhelníkové a lichoběžníkové zatížení. Stejně tak můžete zvýšit hodnoty zatížení, a tak můžete rychle použít zatížení vícekrát, aniž byste museli zadávat jiný přenos zatížení Pod konci křídla tohoto stroje se nacházejí malé svislé lichoběžníkové plošky. Pohon UAV typu Granat-1 obstarává jeden elektromotor. Ten přitom roztáčí jednu dvoulistou vrtuli v tažném uspořádání, která se nachází na přídi. Užitečné zatížení UAV typu Granat-1 má podobu modulů, které lze snadno navzájem.

PIŽMO (zkratka z PIlíř Železničních MOstů) je systém ocelové ženijní příhradové rozebíratelné konstrukce, pomocí které lze tvořit různé svislé podpěrné konstrukce. Konstrukce byla původně navržená jako pilíř železničních mostů (zejména v kombinaci s vodorovnou nosnou konstrukcí systému ŽM 16), uplatnění však našla i na jiných místech, již původní. Stropní prefabrikáty pro velká rozpětí a zatížení, které tvoří v příčném řezu 2 lichoběžníkové trámy propojené deskou, která je na obou bocích vykonzolovaná ve volitelné délce. Prefabrikát je připraven pro spřažení (zmonolitnění). Materiál: Beton: třídy B 55. Ocel: síť + lana o 12,5 - 15,5 mm. Rozměry a. Několik typů zatížení (bodová síla, spojité zatížení a plošné zatížení) může být definováno jako zemní tlak nebo tlak vody. Obojí zatížení jsou si celkem podobná a budou vysvětleny dohromady. Spojité zatížení může být konstantní nebo lichoběžníkové K dipozici jsou různé typy zatížení, jako například osamělé břemeno, konstantní, zatížení lichoběžníkové zatížení, páry zatížení a mnoho rovnoměrně působících zatížení. Zatížení mohou působit v lokálních i globálních směrech. Působení zatížení se může vztahovat na skutečnou délku prutu nebo na. 1. Přenos zatížení Nastavení stěny jako nosné stěny nebo smykové stěny má vliv na přenášené zatížení. V obou případech je zdrojem údajů o zatížení výsledná síla vypočtená na patě stěny. U smykových stěn se přenáší výsledná síla a je přímo použita pro návrh; U nosných stěn se výsledná síla transformuje na ekvivalentní lichoběžníkové.

Železobetonová část konstrukce je vystavena zatížení větrem pouze částečně. V případě sloupu na straně spodního okraje střechy se bude uvaž ovat náhradní lichoběžníkové zatížení s pořadnicemi 0,5 kN/m a 2,0 kN/m, u sloupu na straně horního okraje střechy pak náhradní konstantní zatížení 1,5 kN/m Všechny nástroje lze velmi snadno vyměnit. typ: Bosch GNA 2,0 Professional příkon: 500 W výstupní výkon: 270 W počet zdvihů, volnoběh: 2 400 / min. počet zdvihů, zatížení: 1 500 / min. opracovatelný materiál: Ocel do 400 N/mm2 při 2,0 mm čistá šířka střihu: 6 mm předvrtání pro vnitřní vystřihování: 16 mm nej.. Možnost úpravy bodových zatížení a prutu ve skupinách. Možnost nastavit a upravovat rovnoměrné povrchové a lichoběžníkové zatížení a rozložení plošných zatížení do zatížení prutů a uzlů. Identifikace duplicitních zátěží, včetně možnosti odstranění nebo sloučení duplicit Zatížení šroubu - amplituda F a = ± 0,5 . ΔF 1 -- střední hodnota síly F m = F v + F a napětí ve šroubu amplituda a střední σ a,m = F a,m / A 1 bezpečnost pro normálné napětí kσ = ( σ U - σ v) / ( σ m + σ a - σ v) kσ = OU OA bezpečnost pro smykové napětí kτ = t k 3/ t t = 5 . M k / d j celková bezpečnost k = kσ. k lichoběžníkové Q 1 = q 1 l q 1 l / 2 l / 2 - Výsledná svislá síla je součinem zatížení a půdorysného průmětu •Magdeburské koule ­ O. von Guericke 1656 odčerpal vzduch z prostoru mezi dvěma polokoulemi, 8 párů koní je od sebe neoddělilo..

Lichoběžníkové Tlak je rozložen lichoběžníkově. Hodnota - P (pouze pro rovnoměrné rozložení) Specifikuje velikost tlaku. Hodnota - P1, P2 (pouze pro lichoběžníkové rozložení) Specifikuje velikost tlaku. Blízko počátku. Jestliže ZAP, potrubí je uzavřeno v počátečním bodě Lichoběžníkové přitížení - zemní tlak v klidu. Lichoběžníkové přitížení se v programu rozdělí na pět úseků. Jednotlivé úseky se vypočítají jako účinky pásových přitížení.Výsledný zemní tlak od přitížení je součtem účinků vypočtených od dílčích úseků Zatížení kola (svislá rekce) je do karosérie přenášena především pružinou. Ramena jsou řešena jako trojúhelníková (2 úložné body musí přenést moment) • Odvozena z lichoběžníkové nápravy - horní rameno je nahrazeno posuvným vedením Klasická koncepce pohonu u vozidel znamená takové uspořádání, při kterém je hnací agregát umístěn v přední části vozu a poháněná je zadní náprava.Toto uspořádání bylo dominantní v počátcích automobilismu, kdy ještě nebyla vyvinuta technologie pohonu řízené-přední nápravy a navíc by bylo komplikované pohánět přední nápravu kvůli tomu, že rozměrný. Přední náprava osobních automobilů prošla asi největšími vývojovými fázemi ze všech mechanických částí podvozku. Pokud si vzpomeneme na přední nápravy prvních automobilů, kterými byly v mnoha případech motorizované kočáry, a porovnáme je s předními nápravami současných moderních automobilů, musíme tomu dát za pravdu. Tato fakta nás iniciovala k napsání.

Algoritmus pro numerické integrování - Lichoběžníková metod

 1. Il carrello è vuoto Ordina prodotti italiano . english ; česk
 2. Základové patky - základové desky -roznášejí zatížení rovnoměrně na celou plochu půdorysu -můžeme navrhnout i pro zcela nehomogenní, málo únosnou a značně stlačitelnou základovou půdu -pro výškové (až 20 podlaží) a mimořádně zatížené konstrukce stěnové i skeletové -vyhovují též pro zakládání objektů.
 3. Výhodou lichoběžníkové nápravy je možnost velmi nízké zástavby automobilu. Díky uchycení těhlice, provedené pomocí dvou prvků, umožňuje tato nápravasnadnou konstrukci řízení automobilu. To je hlavním důvodem častého použití lichoběžníkové nápravy na předních kolech místo nápravy víceprvkové

Obr. 104 Schéma plavební komory a) lichoběžníkové, b) kruhové Podle počtu na jednom stupni vedle sebe - jednoduché (na méně frekventovaných vodních cestách), dvojité (vodní cesty s velkou kapacitou) a sdružené (dvě komory vedle sebe spojené potrubím s uzávěrem a voda se přepouští z jedné do druhé) Zatížení bylo zadáno jako lichoběžníkové, proměnné jak hodnotou, tak zatěžovací šířkou. Hmotnost konstrukce bez zavěšené lávky je 12,62 t (dle software SCIA Engineer). 3.2 VARIANTA 2 - FÖPPLOVA KOPULE Prostorový konstrukční systém je tvořen pruty tvořící trojúhelníkovo je lichoběžníkové). Vliv návějí se uplatní u všech plochých střech se světlíky, nástavbami a atikami vyš-šími než minimální hodnoty podle tabulky na obr. 7. Na obr. 8 je graf průběhu zatížení sněhem v závislosti na výšce překážky pro II. sněhovou oblast a na obr. 9 pro IV. sněho-vou oblast Užitečné zatížení UAV typu Orlan-30 má podobu modulů, které lze snadno navzájem zaměňovat přímo v polních podmínkách. Pořízené video a snímky za pomoci palubního vybavení tohoto stroje jsou opatřeny parametry, jakými jsou např. souřadnice Tvary žlabů nejčastěji půlkruhové, čtyřhranné, lichoběžníkové. Nosná vrstva - část střechy přenášející zatížení od jednoho případně více střešních plášťů, doplňkových konstrukcí a prvků, sněhu, větru, vody a provozu do svislých částí objektu

Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers 2020 8 Za zmínku stojí zejména následující: • Kompatibilita s více platformami a podpora pro více pracovních postupů - modul Wall může být integrován do programu Revit® nebo do nástroje Advance Design a může také fungovat jako samostatná aplikace

Chování betonu vystaveného zatížením o velké rychlosti přetvoření, jako jsou výbuchy, nárazy (těles, vozidel, apod.), či penetrace (projektily). Šíření rázové vlny v prostoru a materiálu zejména s ohledem na heterogenitu materiálu. Interakce různých extrémních zatížení, např. výbuch s následným požárem vojenských letounů jsou konstruována spíše jako tenké trojúhelníkové nebo lichoběžníkové desky s malou štíhlostí. Obecně se jedná o tenkostěnné konstrukce, jejichž základní rozdělení vychází z pevnostního charakteru potahu a ze způsobu přenosu zatížení. Dále se pak dělí podl

Polykarbonátové dutinkové desky AKYVER 10mm LIGHT. je odlehčená polykarbonátová dutinková deska tloušťky 10mm s dvoustěnnou strukturou a roztečí dutinek 10 mm. Plošná hmotnost desky je 1400g/m 2.Je vhodná pro HOBBY použití, k prosklení jednoduchých stěn a přístřešků Nazávislé zavěšení kol - lichoběžníkové a MacPherson. Lichoběžníkové a MacPherson zavěšení kol patří u přední nápravy osobních automobilů mezi často používané typy. Oba se však dají použít i na zadní. Zavěšení zachycuje síly boční, síly od pohonu, brzdění a zatížení nákladem lichoběžníkové)-závislé (tuhá náprava) zatížení, viz. obr.50, které způsobují boční nestabilitu vozidla a opotřebení pneumatik. 7 U nezávislého zavěšení je každé kolo připevněné ke karoserií nebo k rámu samostatným závěsem Čím více přilnavost k šířce ramen, tím menší lichoběžníkové práce a další - delty. Někteří sportovci považují hnutí za kříženec drhnutí a chov činek, když stojí, ale biomechanicky je blíže tahu, který se používá v energetických disciplínách. Pohyb je přirozený, používá se v každodenním životě, aby. mohou být jak přímé, lichoběžníkové, nebo i kruhové a eliptické. Revizní vstupy do dutiny se realizují za pomoci desek systému zdvojené podlahy NORTEC v libovolném místě, kde je tomu zapotřebí. 14 Nosná konstrukce podlah Mezní zatížení dle ČSN EN -----.

Spoje a spojovací součásti - Publi

Násypy jsou významnou částí dopravních staveb, po které jsou vedeny silniční nebo železniční komunikace. Vzhledem k členitému terénu v českých zemích jsou násypy velmi časté. Mohlo by se zdát, že k otázce násypů lze zaujmout apatický postoj, protože jejich kvalita může být jakákoliv, hlavně když na něm vedená komunikace bude ve stavu vyhovujícímu dopravě Jeho lichoběžníkové křídlo je mezi žebry vyplněno pěnovým polystyrenem, potaženo překližkou a vybaveno brzdícími klapkami. Trup je poloskořepinový, kryt kabiny z jednoho kusu organického skla, odklopný. Plovoucí výškovka je vybavena vyvažovací ploškou. Podvozek tvoří pevné kolo a krytovaná ostruha Kinetic je značka trenažérů poskytující tu nejtišší, nejhladší a hlavně tu nejrealističtější jízdu v pohodlí domova. Na své výrobky Kinetic poskytuje doživotní záruku a svým zákazníkům tak dokazuje kvalitu svých produktů. Trenažéry jsou stavěny na každodenní profesionální zatížení

Konstrukce a stavba letadel - Dusan Slavětínský starš

Také záleží na volbě materiálu. Mezi lehčí konstrukce patří celohliníkové a dřevohliníkové, pro větší konstrukce vyžadující větší stabilitu volíme plast vyztužený ocelí. Ten se uplatní především v oblastech, kde hrozí zatížení sněhem a vítr. Kvůli sněhu se doporučuje spád střechy terasy 35 až 45° Na přední lichoběžníkové nápravě se na našich špatných cestách objevují vůle dřív, než by musely, mnoho nevydrží ani výfuk, který dostává řádně na frak od soli, kterou cestáři používají v míře větší než velké. Vše je ale možné řešit, pokud jste k vozu šetrný, odvděčí se Vám dobrou spolehlivostí b) lichoběžníkové vazníky - jsou vhodné pro ploché střechy nebo střechy s menším sklonem. c) válcové vazníky . d) vazníky pilových střech - výhodou je možnost prosvětlení haly šikmou zasklenou plochou. Obr. 1 Základy tvary příhradových vazníků [1] Vedle celkového tvaru vazníku dále rozlišujeme různé systémy v.

Gruša :: Ruslet

Zavěšení přední nezávislé zavěšení kol dvojité lichoběžníkové s nastavitelným předpětím pružiny a hydraulickým tlumením Zavěšení zadní nezávislé dvojité lichoběžníkové s hydraulickým tlumením a stabilizátorem Světlá výška (vpředu/vzadu) mm 265-252/259-257 (závislá na zatížení) Rozměry Délka mm. Držák DZM 5 se používá pro ukotvení závitových tyčí M8 do střech a podhledů tvořených trapézovými plechy. Maximální doporučené zatížení je 60 kg. Pro vystřižení otvorů v trapézovém plechu použijte trapézové nůžky

AutoZnalosti.c

Díky nosníku nápravy jsou kola vždy kolmo k cestě při jakémkoli náklonu a zatížení karoserie - kámen úrazu nezávislých zavěšení snad s výjimkou lichoběžníkové a chytře navržené víceprvkové nápravy. Běžné nezávislé zavěšení bývá pouze jakýmsi kompromisem, protože aby bylo dosaženo kolmého postavení. ideální rozložení zatížení mezi nápravami 50:50; jeden z nejnižších koeficientů odporu vzduchu; skvělé naladění podvozku; vpředu dvojité lichoběžníkové závěsy, vzadu víceprvková náprava Integral Link, původem z F-Typ

Rovnoměrné zatížení traktoru a maximální zdvihací sílu 85 kN zajišťují dva pomocné válce. Nový čtyřsekční přídavný rozvaděč je ovládaný elektronicky, tzv. FINGERTIPEM, který umožňuje operátorovistroje regulovat dobu a množství dodávaného oleje Rovnoměrné zatížení traktoru a maximální zdvihací sílu 85 kN zajišťují dva pomocné válce. Nový čtyřsekční přídavný rozvaděč je ovládaný elektronicky, tzv. FINGERTIPEM, který umožňuje operátorovi stroje regulovat dobu a množství dodávaného oleje. Patentované lichoběžníkové zavěšení kol zajišťuje. • Klaické lichoběžníkové XXH) • etrické lichoběžníkové T T T T AT AT v provedení z prže nebo poluretanu • iT - řivočarý proil zubů pohon velkým • Válečkové řetěz pro velká zatížení - P a pro etrémní podmínky • Standardní řetěz dotupné v nýtovaném provedení nebo e závlačkou. Lichoběžníkové prostorové vektorové řízení (Trapezoid Space vector) - využívá pilovitého nebo trojúhelníkového průběhu k regulaci period PWM, což zhruba simuluje průběh sinusového průběhu (ve velkých krocích) na příslušném vinutí v čase s +/- 30° fázovým posunem. Výsledkem je slušný točivý moment pro BLDC.

Klínové řemeny VK LOŽISKA s

Křídlo samonosné smíšené konstrukce s laminátovým potahem má laminární profil SM 701. Křídlo je lichoběžníkové se štěrbinovou vztlakovou klapkou zakončené winglety. Hlavní nosník z jednosměrně vrstveného buku je umístěn v 30% hloubky křídla. Na zadním pomocném nosníku jsou zavěšeny křidélka Je ideální pro ženy i muže, kteří si chtějí zlepšit kondici, zlepšit vzhled postavy, zvýšit a posílit svalovou hmotu. Atlas umožňuje rozvoj všech svalových skupin: bříšních svalů, prsních svalů, lichoběžníkové, posturální, předloktí, ramena, triceps a také umožňuje trénovat nohy

Norma zatížení - pro traťový úsek, v závislosti na třídě tratě a maximální rychlosti Normativ délky - pro obsluhu vlaku zásadní údaj - 15 náprav, tj. maximální délka vlaku Os 3207 v tomto případě zastavuje Mn 6273 u lichoběžníkové tabulky a čeká na pokyn pro vjezd do stanice od obsluhy vlaku Mn 6722,. Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech MM Průmyslové spektrum - Přesné polohování pomocí řemenových převod

Opěrné čepy Pilové závity Opěrné čepy na zakázku

Přímočará pila Makita pro tvarové krátké, rovinné a šikmé řezy.; Silný motor s vysokými rezervami výkonu umožňuje řezání až do hloubky 135 mm ve dřevě. Vysoká životnost a spolehlivost pily Věž HMS Tytan 12 pro domácí posilovnu. Závaží má hmotnost 68 kg a tvoří jej 9 cihel. Maximální hmotnost uživatele je 100 kg., Kategorie: POSILOVACÍ VĚŽ Pracovní lavice/stoly. Chcete-li zvýšit jízdní komfort pro sebe a další pasažéry nebo více zabezpečit váš vůz, pak v kategorii autopříslušenství naleznete to, co hledáte od audia, videa, přes elektropříslušenství až po navigace a autoalarmy lichoběžníkové truhlíkové svařované sloupy, nerovnoměrné zatížení konstrukce teplotou a s tím související návrh přípojů, umožňujících dilataci jednotlivých částí ocelové konstrukce

Lichoběžníkové stoly Jednací stoly Univerzální stoly / stoly do jídelen Skládací stoly Otočné židle / konferenční židle Šatnové lavice BYTOVÝ NÁBYTEK od strany 68 Regály pro velké zatížení. 5 6 12 2 3 PRŮMYSL Popis Dvířka Otočný zámek Rozměry Š x H x V v c

Alfa Romeo Giulietta 2Držák DZM 5 MERKUR "GZ" - M1 + M2 pro zavěšení na trapézHMS TYTAN 5Mercedes-Benz 300D (1958) :: OldtimecarsOcelový kontejner pro hořlaviny s odvětráváním, typ SRC 3
 • Švýcarská armáda.
 • Danio galaxy prodej.
 • Hugo weaving avengers.
 • Příbuzné slovo ke slovu dřevěný.
 • Americké dívčí kapely.
 • Bauhaus závěsy.
 • Marocký jíl využití.
 • Aaron eckhart csfd.
 • Elektrický lanový naviják bazar.
 • Výpočet ceny elektroinstalace.
 • Iso image mount.
 • Kilimanjaro adventure.
 • Skylink live tv na xbox.
 • Autobild cz.
 • Ovulace pri endometrioze.
 • Byty kocianka prodej.
 • Vysokoohmová sluchátka.
 • Rybarsky vecirek michalkovice.
 • Přirozený porod po císaři.
 • Dárek pro kamarádku k 60 narozeninám.
 • Beko rcsa 270 m21w.
 • Kdy sadit marihuanu.
 • Šňůrka na žaluzie.
 • Sunny.
 • S italem v kuchyni těstoviny.
 • Alkohol pred porodem.
 • Wiky prodejny.
 • Gigi hadid zayn.
 • Růžičková kapusta syrová.
 • Kuba 1959.
 • Synchronizace emailu iphone.
 • Kreativní nápady návody.
 • Voda v těle.
 • Břidlice v akváriu.
 • Básnička afrika.
 • Psychotesty zdarma armada.
 • Jeep grand cherokee 5.7 hemi spotreba.
 • The child in time movie.
 • Sousedovy psi.
 • Emdrive nasa.
 • 30fps vs 60 fps.