Home

Neobnovitelné zdroje surovin

1 Neobnovitelné zdroje surovin 4 1.1 Terminologie 4 1.2 Pohled do historie a do představ lidstva 4 1.3 Názory na nevyčerpatelnost neobnovitelných zdrojů surovin 4 1.4 Trvale udržitelný rozvoj a trvale udržitelná spotřeba 5 1.5 Fosilní paliva 6 1.6 Nerostné suroviny 7 2 Neobnovitelné zdroje surovin v ČR Alternativní zdroje surovin. Nespočetné množství výrobků a materiálů, které používáme a jež mají zásadní vliv na kvalitu našeho života, se vyrábí z fosilních zdrojů, nejčastěji z ropy. Pro každý účel přitom příroda poskytuje produkty, z nichž lze pomocí vhodné technologie materiály se stejnými vlastnostmi. Neobnovitelné p řírodní zdroje - jsou to p řírodní zdroje (fosilní paliva, rudy), které spot řebováváním zanikají. Výrobky získané z těchto surovin nazýváme jako recyklované . Využití recyklovaných plast ů - záhonové chodníky a obrubníky, zatrav ňovací dlažba, tažná lana, fleecov Mezi neobnovitelné zdroje patří i jaderná energie, protože zásoby štěpných materiálů jsou také neobnovitelné. Dle BP Statistical Rewiew 2011 existuje přes 860 ml. tun prokázaných uhelných zásob; tzn., že existuje dost uhlí, aby pokrylo spotřebu po asi 118 let při současném tempu těžby

Neobnovitelné zdroje surovin / Bakalářská práce / Zadani

 1. Je ale třeba mít na paměti, že zásoby těchto důležitých surovin nejsou nekonečné. Kdy vyčerpáme neobnovitelné zdroje? Co jsou to neobnovitelné přírodní zdroje? V širším slova smyslu chápeme neobnovitelné zdroje jako suroviny, jejichž zásoby budou nejdéle v horizontu několika stovek let vyčerpány
 2. Přírodní materiály (u nás tradičně kámen, dřevo, hlína) jsou užívané pro stavby od nepaměti. Nepálená hlína jako stavební materiál se užívala pro výstavbu masivních hliněných stěn prakticky na celém světě a odhaduje se, že v hliněných domech žije polovina současné světové populace
 3. nerostné suroviny jsou neobnovitelné přírodní zdroje ložiska nerostných surovin v České republice jsou různorodá, ale pro potřeby hospodářství nedostatečná nebo málo kvalitní některé nerostné suroviny jsou rozptýleny do malých ložisek a musí se nákladně a náročně těžit, což snižuje efektivitu jejich využit

Obnovitelné suroviny : Ekologický institut Veronic

 1. = rozvojové eko se soustředily na zpracování sekundárních surovin, s rostoucím počtem obyvatelstva větší počet odpadů - jejich využívání, neobnovitelné zdroje se změnily opakovaným využíváním na obnovitelné (sklo - 30x, kov - donekonečna) hlavními zdroji sekundárních surovin jsou regiony záp
 2. Při těžbě a úpravě surovin dochází k rozsáhlému znečišťování atmosféry. Většina se usadí v blízkém okolí zdroje, ale aerosoly a částice menší než 0,005 mm zůstávají v ovzduší trvale a dostávají se do vzdálenosti až 2000 km od zdroje. Jejich celková produkce se odhaduje na 3. 10 5 tun za den. Tyto emise pak.
 3. Neobnovitelné zdroje energie Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. Patří sem tzv. fosliní paliva: - uhlí - ropa - zemní plyn - jaderná energie Tepelná elektrárna [online]
 4. Neobnovitelné jsou ty zdroje, které mají svůj kvantitativní limit. Jejich reprodukce je vzhledem k omezené časové dimenzi jednoho lidského života téměř nulová. Typickým příkladem jsou přírodní zdroje nerostného původu (např. ložisko hospodářsky využitelného nerostu - zlata, stříbra, mědi aj.)
 5. To, že světové zásoby neobnovitelných surovin klesají, je známá věc. Jak to ale aktuálně vypadá s jejich množstvím a kdy tedy dojdou? Na portálu Europes's Energy byl zveřejněn přehled velikosti zásob, rychlosti čerpání a předpokládané datum, kdy zemní plyn, ropa, uhlí nebo uran dojdou. Všechny údaje jsou.
 6. Přírodní zdroje energie a surovin Přírodní zdroje Jsou části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá k uspokojování svých potřeb Jde hlavně o zdroje surovin, energie a prostor pro různé činnosti Dělení a) neobnovitelné b) obnovitelné 1.Neobnovitelné přírodní zdroje Spotřebováváním se neobnovují Rudy - jsou nerostné suroviny k získávání kovů.

NEOBNOVITELNÉ - NEROSTNÉ SUROVINY energetické suroviny (paliva) - ropa, zemní plyn, hnědé a černé uhlí, rašelina rudy - černé kovy (železo) barevné kovy (měď, olovo,bauxit..) drahé kovy ( zlato, stříbro, platina..) nerudní suroviny - drahé kameny (diamanty..) chemické suroviny (sůl kamenná V porovnání s klasickými zdroji (např. uhelné elektrárny) jsou ZEVO k lidskému zdraví a životnímu prostředí mnohem šetrnější. Energie vyrobená z odpadu navíc šetří neobnovitelné zdroje surovin, jako jsou uhlí či ropa. Zbytkový odpad po spalování (škvára) lze využít jako druhotné suroviny, například ve. Drhá část článku zabývajícím se nepálenou hlínou jako obnovitelnou surovinou na přírodní bázi se věnuje našemu území, kde se postupně vyvinuly dva základní typy hliněných domů. Článek seznamuje čtenáře s historickým využitím těchto materiálů a poukazuje na nový nástup nepálené hlíny Na rozdíl od nich k výrobě páry a elektrické energie nevyužívá primární neobnovitelné zdroje surovin a energií. ZEVO výrobou páry mimo jiné pokrývá část spotřeby tepla v Brně. Vážní zařízení. Branou pro vozidla všech dodavatelů či odběratelů odpadů a surovin je váhovna

Těžba nerostných surovin. Průmysl. Vyčerpatelné neobnovitelné zdroje, jejichž minimální obnova trvá v řádu několika tisíc až miliónů let. jsou: poloha, zdroje surovin a energie, voda, kvalifikovaná pracovní síla, doprava, odbyt výrobků, životní prostředí, finance Energetické suroviny - paliva Jsou to suroviny, ze kterých se vyrábí energie- získáváme z nich teplo, světlo, energii k pohonu aut, elektřinu aj. Dělíme je na : a) pevná-uhlí b) kapalná - ropa c) plynná - zemní plyn 1.UHLÍ - Je hornina složená převážně z uhlíku(vzniklo z rostlin před miliony lety).U nás se těží hnědé - na povrchu (povrchové doly- Most) a.

Přírodní zdroje - nerostné suroviny, obnovitelné zdroje Ložiska nerostných surovin se vytvá ří milióny let, po jejich vyt ěžení ložisko zaniká, proto cíl - chápat pojem obnovitelné, neobnovitelné energetické zdroje a energetický mix - porovnat využití t ěchto zdroj ů v ČR s E Neobnovitelné zdroje energie se od obnovitelných liší tím, že se v nich sluneční energie akumulovala dlouhou dobu složitým procesem. Mezi neobnovitelné zdroje energie zahrnujeme fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn, hořlavé břidlice a písky, rašelina) a uranovou rudu

 1. zdroje vlhkosti v konstrukcích (plísně) další. Je to právě kvalita vnitřního prostředí, kterou spoluvytvářejí materiály užité ve stavbě i v jejím interiéru ; obnovitelnÉ a neobnovitelnÉ zdroje V celé Evropě pracují speciální výtopny a elektrárny, které jako palivo používají biomasu. Spalují slámu, zbytky po.
 2. Publikace Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny. Publikace je jediným veřejně přístupným materiálem, který aktuálně a v historické posloupnosti informuje domácí i zahraniční veřejnost o těžbě, zdrojích, zásobách, cenách nerostných surovin v České republice a o zahraničním obchodu s nimi
 3. Přírodní zdroje = všechny zdroje surovin a energie, které slouží k uspokojování našich životních potřeb. rozlišujeme je na: obnovitelné. neobnovitelné. Obnovitelné zdroje. takové zdroje, které mají schopnost se i přes postupné spotřebovávání stále částečně nebo úplně obnovovat
 4. Přírodní zdroje energie a surovin prezentace Vyčerpateľné zdroje surovín a energie - PowerPoint PPT Presentatio . Přírodní zajímavosti: Přírodní zajímavosti biosférická rezervace Šumava biosférická rezervace Třeboňsko Žofínský prales Boubínský prales ledovcová jezera (Černé, Čertovo a Plešné) rašeliniště (Rokytská, Jezerní a Buková slať) Černé jezero.
 5. Jaromír Literák Zelená chemie - Obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin Tepelný rozklad biomasy V biomase je asi jen 65-87 % kyslíku potřebného pro přeměnu přítomného uhlíku na CO. zastoupení prvků / % CxHyOz biomasa C H O N S x y z glukosa 1 2 1 bramborový 42,50 6,40 50,80 0,00 0,00 1,0 1,79 0,90 škrob piliny z topolu.
 6. překlad zdroj surovin obnovitelný ve slovníku češtino-angličtina uhlíkově neutrální obnovitelné přírodní zdroje a suroviny, jako je dřevo a dřevěné vlákno, mohou nahradit neobnovitelné fosilní (plyn, obnovitelné zdroje), surovin a ryb. Europarl8. en Due to the growing need for natural resources, particularly in the.
 7. Energii získáváme ze dvou zdrojů, z přírodních zdrojů a z druhotných surovin. Přírodními zdroji nazýváme ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb. Přírodní zdroje dělíme na obnovitelné a neobnovitelné. Obnoviteln

Bakalářská práce na téma Neobnovitelné zdroje surovin. 23 stran. Stažením souhlasím, že soubor budu využívat výhradně pro osobní účely. Pokud mi materiál bude podkladem pro mou práci vždy v ní poctivě uvedu tento zdroj, event. přesnou citaci s odkazem na tento zdroj. Materiály, které by tě mohly také zajímat. Mezi obnovitelné zdroje energie patří především sluneční, větrná a vodní energie a biomasa. Další podrobnosti uvádí zákon č. 165/2012 Sb., § 2, odrážka a), kde je uvedeno, že obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie jsou: () energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy.

Neobnovitelné zdroje energie - Envir

Neobnovitelné přírodní zdroje dokáže člověk za určitou dobu úplně vytěžit. Jsou to omezené zásoby různých nerostných surovin. Nově už v zemské kůře nevznikají a jednou nám budou chybět. Proto je nutné, aby byly využívány co nejhospodárněji a šetřilo se s nimi i pro příští generace. Obnovitelné přírodní. Neobnovitelné zdroje: problém racionálního využití Ačkoli tyto zdroje surovin mohou být obnoveny, někdy cítí vážnou potřebu a po ní nedostatek. Například, pokud řešíte lesy po dobu, která bude kratší než doba jejich zotavení, pole postupně zmizí. Totéž platí pro druhy zvířat a rostlin uvedených v červené. Přírodní zdroje energie a surovin 1 Mezi neobnovitelné zdroje patFí rudy kovû (napF. železa, mëdi, hliníku, zinku, chrómu), stavební suroviny (napF. štërkopísek, stavební kámen, vápenec, opuka), keramické a skláFské suroviny (napF. kaolín, skláFský písek) a fosiln omezené. Neobnovitelné zdroje energie se od obnovitelných liší tím, že se v nich sluneční energie akumulovala dlouhou dobu složitým procesem. Mezi neobnovitelné zdroje energie zahrnujeme fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn, hořlavé břidlice a písky, rašelina) a uranovou rudu

Kdy vyčerpáme neobnovitelné zdroje? - Srovnejto

 1. Surovinové zdroje, jejich význam a rozmístění - nevyčerpatelné: sluneční energie, atmosféra, hydrosféra, tepelná energie Země - vyčerpatelné: obnovitelné (pedosféra, biosféra), neobnovitelné (paliva, rudy, nerudy) energetické zdroje - dlouho se využívala jen svalová síla, větrná a vodní energie a jako palivo dřev
 2. Přírodní zdroje. (voda, rostlinstvo) o neobnovitelné (některé nerostné suroviny) o nevyčerpatelné (sluneční záření) o vyčerpatelné. TĚŽBA - ročně se celosvětově vyváží 6 km3 nerostných surovin • převládá mechanický způsob těžby, který značně porušuje vzhled krajiny • chemický způsob těžby.
 3. Obnovitelné zdroje. Forms category World Česky Obchod a služby Energetika Obnovitelné zdroje Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Bez aktivního přístupu může Česko přijít o evroé peníze na podporu nových obnovitelných zdrojů energie (OZE).Na dnešní on-line tiskové konferenci se na tom shodli zástupci.
 4. Právě díky ní máme pro naši činnost k dispozici domácí obnovitelnou surovinu - dřevo. Jeho využíváním chráníme neobnovitelné zdroje surovin pro další generace a navíc pozitivně ovlivňujeme naši společnost, ekonomicku a životní prostředí. Víme a šíříme informace také o tom, že
 5. všechny organické sloučeniny. Surovinové zdroje lze rozdělit na zdroje obnovitelné a na zdroje fosilní, neobnovitelné v historicky krátkém období. Společným jmenovatelem obou je fotosyntéza z atmosférického CO 2. C-suroviny pocházejí vesměs ze tří zdrojů: Živočišný materiál: oleje a tuky
 6. Jednotlivé zdroje energie na Zemi se dělí na dvě základní skupiny - neobnovitelné a obnovitelné. Mezi obnovitelné zdroje patří: energie vody geotermální energie spalování biomasy energie větru energie slunečního záření využití tepelných čerpadel energie příboje a přílivu oceán
 7. Materiál obsahuje pracovní list, jehož postupné doplnění upevňuje poznatky o rozdělení a využití přírodních zdrojů energie a surovin. Klíčová slova SŠ , biologie a ekologie , 1. ročník , přírodní zdroje , energie , suroviny , zdroje obnovitelné , zdroje neobnovitelné

Vliv neobnovitelných zdrojů energie. Používání neobnovitelným zdrojů začalo ve větším měřítku ve druhé polovině 18. století, na počátku tzv. průmyslové revoluce.Do té doby nejrozšířenější palivo, dřevo, nestačilo požadavkům na výhřevnost a přestalo být dostupné v dostatečném množství Mezi neobnovitelné zdroje energie řadíme ložiska fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn), jejichž zásoby jsou omezené a vznikaly po miliony let. Z toho hlediska se dá mezi neobnovitelné surovin ve sv ětových oceánech, pokryty na miliony let dop ředu Výroba některých produktů spotřebovává neobnovitelné zdroje prvotních surovin. Jejich těžba má dopad na životní prostředí a někdy i na zdraví člověka. Z tohoto důvodu jsou ve strategických dokumentech odpadového hospodářství Evroé unie, ale i České republiky stanoveny základní cíle udržitelného rozvoje

Krajíčkův zákon, aneb jak definovat zdroje. Na konci šedesátých let minulého století popisoval český geograf Libor Krajíček, v rámci svých přednášek o geografii průmyslu na Univerzitě Karlově, i globální zdroje surovin na Zemi. Nepoužíval však dnes běžně používané termíny obnovitelné a neobnovitelné Energie vyrobená z odpadu šetří neobnovitelné zdroje surovin, jako jsou uhlí či ropa. Odpad po vzplanutí ve spalovací komoře kotle hoří sám bez přídavného paliva. Ze zbytků po spálení (škváry ), jsou vyseparovány železné a neželezné kovy, které jsou následně využívány jako druhotná surovina Podle nich i dalších expertů by bylo prozatím vhodné neobnovitelné a obnovitelné zdroje kombinovat. Všechny strany vystupující v dokumentu se ale shodují na jednom - chceme-li být ekologičtí, musíme se především snažit s energií neplýtvat Diskuzní forum, které se zabývá problémy nešťastných lidí nebo lidí v depresi. Ostatní mohou těmto navštěvníkům pomoci vyřešit problém. Je zde možné se i nenásilně seznámit s kamarády nebo s budoucím partnerem. Portál se řadí mezi nejnavštěvovanější v České republice Zvyšovat podíl využívání druhotných surovin jako náhrady za neobnovitelné zdroje a kvalitu výrobků s obsahem druhotných surovin je proto velkou výzvou a příležitostí pro podnikatelský sektor

Přírodní materiály - obnovitelné zdroje surovin (I) - TZB-inf

Nerostné suroviny, těžební a energetický průmysl Č

Neobnovitelné zdroje surovin. Č. přístup k získávání, zpracování a využívání surovin, jejich maximální opětovné přepracování, recyklace a další využití zdrojů, které máme. Ztohoto přístupu nesmíme slevit a naopak musíme hledat další příležitosti amožnosti, jak neobnovitelné zdroje udržitelně využívat vyrobená z odpadu šetří neobnovitelné zdroje surovin, například uhlí. Odpad totiž po vzplanutí ve spalovací komoře kotle hoří sám bez přídavného paliva. Navíc ze zbytků po spálení (škváry) jsou vyseparovány železné a neželezné kovy, které jsou následně využívány jako druhotná surovina. [3 neobnovitelné zdroje preklad v slovníku čeština - slovenčina na Glosbe, on-line slovník, zadarmo. Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo všetkých jazykoch Obnoviteľné zdroje energie (Exajouloch za rok) Aktuálne (2006) Technický potenciál Teoretický potenciál Hydro 9 50 147 Biomasa 50 > 276 2 900 Veterná energia 0,12 640 6 000 Solárna energia 0,1 > 1 575 3 900 000 Geotermálna energia 0,6 - - Spolu 60 > 1 800 > 4 000 000.

Surovinové zdroje - Zeměpis otázky, referát

kaţdý ţivý organismus erpá z přírody jen tolik surovin, aby neohrozil jejich obnovu co si kdo vezme, to musí vrátit (byť v jiné podobě) Těmito pravidly se řídí vše ţivé - s výjimkou þlověka! Ten þerpá z přírody více, neţ je ţádoucí a v případě mnoha zdrojŧ jde o látky vyþerpatelné a neobnovitelné např Společně budeme objevovat, z jakých surovin se vyrábí věci, které denně zcela automaticky používáme. Podíváme se na nejběžnější nerostné suroviny a povíme si, které prvky se na naší planetě vyskytují nejčastěji. Fyzika - energie - obnovitelné a neobnovitelné zdroje energi

4. 1 Důsledky těžby a zpracování nerostných surovin 4 ..

Sekundární sektor Průmyslová výroba Průmysl se dělí na průmyslová odvětví a průmyslové obory (viz. tabulka) Lokalizační faktory jsou: poloha, zdroje surovin a energie, voda, pracovní síla a kvalifikované vzdělání, doprava, odbyt výrobků, životní prostředí, finance Vývoj průmyslu: konec 18. století = průmyslová revoluce x 70. léta 20. století = vědecko. Naším cílem je projektovat a stavět objekty, které nebudou svou výstavbou a provozem vyčerpávat neobnovitelné zdroje surovin a energie, neměly by znečišťovat a zamořovat škodlivými emisemi a odpadem, neměly by spotřebovávat kvalitní vodu a čerpat obnovitelné zdroje rychleji, než je jejich schopnost regenerace (např. Zařízení na energetické využívání odpadu představuje důležitý energetický zdroj, neboť funguje jako teplárna i jako elektrárna. Na rozdíl od těchto zdrojů ale k výrobě tepelné a elektrické energie nevyužívá primární neobnovitelné zdroje surovin a energií

Přírodní zdroj - Wikipedi

Jak to s neobnovitelnými zdroji vypadá? ekoblog

Koncepce zvyšování podílu druhotných surovin (využitelných odpadních materiálů) jako náhrady za neobnovitelné zdroje, které jsou zásadním nástrojem k zajištění dlouhodobě udržitelné výroby. Elektronické kurzy v LMS K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS Je tak jisté, za pár desítek let tradiční zdroje energie (ropa, uhlí, zemní plyn) dojdou. Výhledově můžeme hovořit asi o 50 letech. Pak už bude třeba využít nových možností a rozhodně by nebylo dobře čekat na to, až se svět ocitne bez surovin na výrobu energie. Je nutné tento problém řešit a hledat nové zdroje energie Jedná se o neobnovitelné zdroje. Tëžbou se vy¿erpávají. Nerostné suroviny v CR V CR jsou významná nalezištë tëchto surovin: uhlí vápenec kaolin skláFské písky stavební kámen . Title (Microsoft Word - Nerostn\351 suroviny 9) Author: weinreb Created Date Přírodní zdroje jsou části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá k uspokojování svých potřeb. Jedná se především o zdroje surovin a energie. Přírodní zdroje dělíme na neobnovitelné a obnovitelné. Neobnovitelné zdroje spotřebováváním zanikají, obnovitelné přírodní zdroje maj Jako neobnovitelné zdroje energie označujeme ty zdroje, jejichž vyčerpání se dá očekávat maximálně v horizontu stovek let. Zdroje energie se dělí na obnovitelné a neobnovitelné. Liší se možností vyčerpatelnosti i vlivem na životní prostředí. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

OBNOVITELN

Co je ZEVO Skupina ČE

Title: ��Glob�ln� probl�my -neobnoviteln� p Y�rodn� zdroje Author: ��H�jkov� Radka Created Dat Česká republika Přírodní zdroje Přírodní zdroje. Vyčerpatelné. neobnovitelné. Paliva. Rudnéa nerudnésuroviny. Dělení nerostných surovin: paliva, rudy, nerudné suroviny. Černé uhlí - Ostravsko-karvinská pánev, hnědé uhlí - Sokolovská a Mostecká pánev nerství pro nerostné zdroje). Na přístu-pu k surovinovým zdrojům závisí přes 30 milionů pracovních míst v EU. Z 89 % využívá Evroá unie neobnovitelné zdroje, přičemž z velmi významné části jsou evroé průmyslové podniky závis-lé na dovozu těchto surovin z jiných částí světa Ropa a zemní plyn se těží už na všech dostupných nalezištích, uhlí a ropa má dojít v polovině 21. století a jsou to neobnovitelné zdroje. Teď bychom se měli zaměřit na získávání energie ze slunce, větru a vody. Nebezpečí válečných konfliktů a terorism Jedná se o neobnovitelné zdroje. Těžbou se vyčerpávají. Nerostné suroviny v ČR V ČR jsou významná naleziště těchto surovin: uhlí vápenec kaolin sklářské písky stavební kámen. Těžba nerostných surovin v ČR. lokality : lom Bílina, Doly Nástup - Tušimice, lom Jiří, lom ČSA, Mariánská skála, lom Pecínov, důl.

Přírodní materiály - obnovitelné zdroje surovin (II) - TZB

Organické sloučeniny - ropa, zemní plyn, uhlí (jejich hodnocení jako chemických surovin. a paliv - neobnovitelné zdroje, hledání a využití obnovitelných zdrojů) - plasty (hodnocení z hlediska péče o životní prostředí, recyklace, doba rozpadu) - syntetická vlákna (příklady využití, zátěž pro životní prostředí Energie vyrobená z odpadu šetří neobnovitelné zdroje surovin, jako jsou uhlí či ropa. Odpad po vzplanutí ve spalovací komoře kotle hoří sám bez přídavného paliva. Ze zbytků po spálení (škváry ) jsou vyseparovány železné a neželezné kovy, které jsou následně využívány jako druhotná surovina Na konci šedesátých let minulého století popisoval český geograf Libor Krajíček, v rámci svých přednášek o geografii průmyslu na Univerzitě Karlově, i globální zdroje surovin na Zemi. Nepoužíval však dnes běžně používané termíny obnovitelné a neobnovitelné •Neobnovitelné zdroje = rychlost spotřeby a využití překračuje rychlost obnovy. Patří sem rudy kovů (Fe, Cu, Al, Zn, Cr, Pb, U), nerudné suroviny (kámen, písek, cihlářská hlína, kaolín, grafit, vápenec), hnojiva (dusičnan sodný, vápenatý, fosfáty), suroviny pro chemický průmysl (ropa, uhlí, vosky Z výše uvedeného je zřejmé, že Politika druhotných surovin ČR se zabývá druhotnými surovinami (zdroji), které mohou nahrazovat přírodní neobnovitelné zdroje v procesu materiálového využití, které je stěžejním prvkem dokumentu

Energetické využití odpadu | SAKO - svoz a zpracování

Energetické využití odpadu SAKO - svoz a zpracování

Přeměna odpadů na zdroje, získávání druhotných surovin a přechod na cirkulární ekonomiku je téma, které zcela oprávněně rezonuje nejen Evroou unií, ale celým světem. Nelze se vyhýbat zodpovědnosti za způsob, jakým využíváme neobnovitelné primární zdroje naší planety skupiny energetických zdrojů, které vyznačí dvěma barvami - obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Instrukce (co potřebujete říci žákům): Na tabuli zvýrazněte, které zdroje energie pokládáme za obnovitelné a které ne. Pokud vám není jasné, který zdroj kam patří, zeptejte se svých spolužáků neobnovitelné zdroje energie - umí vysvětlit význam surovin a fosilních paliv pro hospodářství - dokáže vyhledat informace o zásobách surovin při současném objemu těžby - umí diskutovat o některých alternativních řešení v případě vytěžení surovin - umí lokalizovat oblasti s nedostatkem vody včetně důvod neobnovitelnÉ zdroje obnovitelnÉ zdroje uhlÍ ropa zemnÍ plyn jadernÁ energie sluneČnÁ vĚtrnÁ vodnÍ zdroje energie . uhlÍ zdroj surovin Zdroje energie. Energetické zdroje dělíme podle toho, zda jsou nevyčerpatelné nebo vyčerpatelné, tedy zda jsou obnovitelné nebo neobnovitelné. obnovitelné zdroje - voda, vítr, sluneční záření a biomasa: dřevo, sláma, rostlinné produkty. neobnovitelné zdroje - fosilní: ropa, zemní plyn, uhlí a jaderná energi

Video: Obnovitelne prirodni zdroje - neobnovitelné jsou ty zdroje

PPT - KONFLIKT ČLOVĚKA SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM PowerPointKrajíčkův zákon, aneb jak definovat zdroje | Energie 21Přeměna odpadů na zdroje | PURUM KRAFTKde seženete kvalitní druhy uhlí | MENHOUSEAnketa: Jak funguje recyklační průmysl v ČeskuHydrosféra 02 - Pohyby moře: vlny - YouTube in 2020

Sekundární sektor Průmyslová výroba Průmysl se dělí na průmyslová odvětví a průmyslové obory (viz. tabulka) Lokalizační faktory průmyslu jsou: poloha, zdroje surovin a energie, voda, pracovní síla a kvalifikované vzdělání, doprava, odbyt výrobků, životní prostředí, finance Vývoj průmyslu: konec 18. století = průmyslová revoluce x 70. léta 20. století. Pod termínem alternativní zdroje energie (AZE) rozumíme takové zdroje, které jsou obnovitelné (na bázi energie Slunce a Země) a které by mohly alespoň zčásti nahradit zdroje neobnovitelné, tedy fosilní paliva a štěpnou energii jaderných reaktorů.V Evroé unii se plánuje, že do r.2010 by měla AZE hradit 12% potřeby energie.K AZE, resp. k výrobním zařízením energie. : vypiš si jaké suroviny řadíme mezi obnovitelné a neobnovitelné zdroje . Týden 16. 11. -20. 11.zápisky . Energetické suroviny = paliva. str. 21 - přečíst a zapsat si. vypsat si všechny zástupce (tučně vytištěné i v rámečku) + z čeho vznikly + způsob těžby +využit Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje . Uč. Str. 22 . Film - obnovitelné a neobnovitelné zdroje . Prezentace - zdroje energie (do str.12) PL energie - přečíst text o energii a vypracovat PL (stáhnout a vytisknout nebo psát na papír), založit do portfolia . Film - obnovitelné zdroje energie . Film - cesta energi Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR 23.7.2014 6 Zdroje stavebního kamene v ČR jsou tvořeny všemi pevnými magmatickými, sedimentárními i metamorfovanými horninami, pokud jejich technologické vlastnosti odpovídají podmínkám stanovených dle účelu použití. •Výlevné vyvřeliny = vulkanity, především bazické horniny (paleovukanit OBJECTS (en) > ABSTRACT OBJECTS (en) > zdroje > přírodní zdroje > neobnovitelné zdroje. PREFERRED TERM: neobnovitelné zdroje: TYPE: Topic. DEFINITION: Natural resources that cannot be regenerated or grown at a sustainable rate to meet demand, including fossil fuels, metals, and minerals. vodní zdroje; zásoby nerostných surovin

 • Kolaudace 2018 zkušenosti.
 • Louis tomlinson daisy tomlinson.
 • Polyeny antimykotika.
 • Zákožka svrabová.
 • Nejlepší pu erh.
 • Dárek pro maminku k 55.
 • Kia modely ceny.
 • Xbox 360 profil.
 • Pes vafle rasa.
 • Salus termostat.
 • Zaměstnaný synonymum.
 • Boostrix polio diskuze.
 • Mako jersey.
 • Sloveso kennen časování.
 • Scindapsus aureus.
 • Žluté zuby po rovnátkách.
 • Badoo zive vysilani.
 • Pracovní listy pro nadané žáky matematika.
 • Léky v těhotenství.
 • Bad piggies hacked.
 • Atmosphere fashion.
 • Kouzelné čtení náš les.
 • Beyonce jay z.
 • Calvin klein euphoria 160ml.
 • Modrá laguna online.
 • Nejlepší pu erh.
 • Plněná kotleta šunkou a sýrem.
 • 5d kino brno olympia.
 • Jak ochutit popcorn z popkornovače.
 • Konzervační vosk na eurookna.
 • Reznicka masirka.
 • Rychlost havrana.
 • Dálnice d1 uzavírky.
 • Guláš z kuřecích stehen.
 • Css font style.
 • Kde koupit náhradní podpatky.
 • Shadowlands minecraft.
 • Jan lucemburský citáty.
 • Dřevěné stavby.
 • Bfr fuel.
 • Oprava pumpy.