Home

Nekalá soutěž srovnávací reklama

Oddíl 2 Nekalá soutěž § 2976 Základní ustanovení (1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje. (2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména a) klamavá reklama Toto vymezení vychází (i když jej přímo nekopíruje) ze znění evroé směrnice o klamavé a srovnávací reklamě[1], podle které je srovnávací reklamou každá reklama, která výslovně nebo nepřímo označuje soutěžitele nebo zboží či služby nabízené soutěžitelem. O srovnávací reklamu ve smyslu § 2980 se tedy jedná tehdy, pokud reklama alespoň implicitně pracuje se srovnáním Nekalá soutěž je pojem, Ne každá srovnávací reklama je špatná a zakázaná, jelikož srovnávání je podstatou většiny reklam. Je důležité naplnit podmínky generální klauzule. Také v § 2980 jsou vymezeny oblasti, kterých se srovnávací reklama týkat smí nekalá soutěž; reklama;klamavá reklama; srovnávací reklama; právní ochrana; obchodní zákoník; V kapitole o reklamě je zpracována právní úprava klamavé reklamy a srovnávací reklamy podle obchodního zákoníku a podle evroé směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, dále je věnována pozornost některým.

Dalším typem je srovnávací reklama. Srovnávací reklama přímo nebo nepřímo srovnává dva nebo více konkurentů a zároveň není pravdivá. Pokud je tedy tato reklama pravdivá a objektivní, pak nebude vyhodnocena jako nekalá soutěž. Typickým příkladem, kdy se nebude jednat o nekalou soutěž, je srovnání cen výrobků nebo. Nekalá soutěž v reklamě Srovnávací reklama. Reklama, která výslovně nebo nepřímo srovnává vlastní zboží nebo služby a obdobné produkty jiných soutěžitelů (např. nákup stejných výrobků v různých supermarketech a rozdílná cena tohoto nákupu). Obecně je zakázána, po splnění určitých podmínek je od roku. Srovnávací reklama 16.4.2017 · by Michal Kačírek · in Judikatura , Skutkové podstaty Ustanovení prvního odstavce hovoří o přímém či nepřímém označení jiného soutěžitele nebo jeho zboží či služby Mezi ty posledně jmenované se řadí tzv. nekalá soutěž, kam spadá i srovnávací reklama nesplňující podmínky stanovené obchodním zákoníkem. Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník se řadí mezi tzv. soukromoprávní předpisy, je pouze na jednotlivých konkurentech, zda-li se budou soudně bránit proti srovnávací reklamě.

Nový Občanský zákoník - Oddíl 2 - Nekalá soutěž

 1. Nekalá soutěž je založena na objektivní odpovědnosti, zavinění se nezkoumá. A jak se to týká reklamy? Podle § 2976, odst. 2 zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je nekalou soutěží zejména. klamavá reklama, klamavé označení zboží nebo služby, srovnávací reklama
 2. Nekalá soutěž se zakazuje. §2976 (2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména . a) klamavá reklama, b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolání nebezpečí záměny, §2980 (2) Srovnávací reklama je přípustná, pokud se srovnání týče, a).
 3. Nekalá soutěž a reklama : (vybrané kapitoly) (Unfair competition and advertising : (selected chapters)). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 330 pp. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 284). ISBN 80-210-3607-9. Other formats: BibTeX LaTeX RI
 4. Nekalá soutěž, nekalá reklama, generální klauzule, soutěžitel, spotřebitel, klamavá reklama, srovnávací reklama
 5. Nekalá soutěž je pojem, který náleží do hospodářské soutěže.V současné právní úpravě je nekalá soutěž obsažena v občanském zákoníku a to v §2976 a následujících. Hlavní těžiště úpravy nekalé soutěže spočívá v generální klauzuli - §2976 odst. 1., která vymezuje nekalosoutěžní jednání.. O nekalé soutěži hovoříme jako o deliktu objektivní.

Nekalá soutěž je stav, který nastane, pokud soutěžitel (účastník hospodářské soutěže, ať už podnikatel nebo nepodnikatel) jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže a toto jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Tyto podmínky, označované jako generální klauzule, musí být splněny kumulativně (současně) Rozhodli jsme se věnovat na těchto stránkách tématu nekalé soutěže ve vztahu k průmyslovým právům a obchodní firmě, neboť v případě získání ochrany k technickému řešení, vynálezu, ochranné známce, průmyslovému vzoru, atp., případně po zápisu obchodní firmy do obchodního rejstříku, jsou mnohdy tato práva terčem útoku třetích stran Nekalá soutěž je jednání na trhu, které způsobuje újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nejčastější formy nekalé soutěže jsou klamavá reklama, podplácení či srovnávací reklama Oddíl 2 Nekalá soutěž § 2976 Základní ustanovení (1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. § 2977 Klamavá reklama (1) Klamavá reklama je taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt.

srovnávací reklama, klamavé oznaþení zboţí a sluţeb), tak i novou pozitivně 7 VEýERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2005, ISBN 80-210-3607-9, s. 36. 6 kterými si právě judikatura musela poradit a interpretovat je. Jako příklad byc Soutěžní právo (hospodářská soutěž, nekalá soutěž - klamavá reklama, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování, zlehčování, srovnávací reklama) Hospodářská soutěž je souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služeb, jejichž cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti. Základní rozdíly mezi nekalou soutěží a omezováním soutěže v rámci práva hospodářské soutěže. Základní pojmy práva proti nekalé soutěži (hospodářská soutěž, soutěžitel, mravy hospodářské soutěže), objasňuje vztah mezi generální klauzulí vymezující nekalosoutěžní jednání a mezi jednotlivými skutkovými podstatami nekalé soutěže. Popis. (2) Srovnávací reklama je přípustná, pokud se srovnání týče, Kurzy.cz > Zákony > Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. > ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA > Hlava III Závazky z deliktů > Díl 2 Zneužití a omezení soutěže > Oddíl 2 Nekalá soutěž > § 2980 Srovnávací reklama

Část 4, Hlava III, Díl 2 - Omezení a zrušení soutěže, Oddíl 2 - Nekalá soutěž a) § 2976 - Základní ustanovení - Nekalá soutěž b) § 2977 - Klamavá reklama c) § 2980 - Srovnávací reklama d) § 2986 - Dotěrné obtěžování. Další témata nového Občanského zákoníku ve vztahu k reklamě jso Srovnávací, klamavá a skrytá reklama Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora Nekalá soutěž. Odst.1)generální klauzule - platí jak pro všechny pojmenované delikty, tak i pro ty nepojmenovan Srovnávací reklama (§50a) - srovnávací reklama výslovně identifikuje jiného soutěžitele, srovnávám ceny, ale neuvádím technické parametr // Profipravo.cz / Nekalá soutěž 19.11.2014. Nekalá soutěž srovnáváním cen soutěžitelů v různých časových obdobích Dovolací soud na rozdíl od obou nižších soudů považuje předmětné jednání žalované vůči průměrným spotřebitelům za jednání, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže (pro nepravdivost a klamavost srovnání výrobků žalované s. Nekalá soutěž. 26.4.2009. JUDr. Hana Kučerová Všeobecně je známo, že je zakázána srovnávací reklama, tj. reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo služby či zboží nabízené jiným soutěžitelem. Způsob vyrovnání se s tímto pravidlem všichni zřejmě znají z reklam v.

Podrobně objasňuje její problematiku a vykládá podmínky, za jejichž splnění je srovnávací reklama dovolena, a to včetně uvedení do kontextu s evroým právem. Knih Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2972 - 2990 Nová úprava klamavé reklamy v NOZ se inspirovala směrnicí č. 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě v tom smyslu, že převzala demonstrativní výčet znaků při posuzování, zda je reklama klamavá, kdy se zvláště přihlédne k údajům, které reklama obsahuje ohledně dostupnosti, povahy, provedení, ceny nebo způsobu. Nekalá soutěž, reklama, právo domén Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje v plném rozsahu služby v oblasti právní úpravy nekalé soutěže, reklamy. Za nekalou soutěž se považuje jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům. § 2976-2990 Oddíl 2 Nekalá soutěž Srovnávací reklama přímo nebo nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží či službu. (2) Srovnávací reklama je přípustná, pokud se srovnání týče, a) není-li klamavá

Kde je hranice přípustnosti srovnávací reklamy? epravo

Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku, 1. vydání, 2014. O autorce. Předmluva. Seznam použitých zkratek. Komentář (§ 2972-2990) Hlava III. Závazky z deliktů (§ 2972-2990) § 2980 Srovnávací reklama 01.01.2014 - Heslo si můžete obnovit. Chci obnovit heslo. Nekalá soutěž v reklamě Srovnávací reklama. Je to reklama založená na přímém či nepřímém srovnání vlastních výrobků či produktů s obdobnými produkty jiných soutěžitelů. Obecně je zakázána, po splnění určitých podmínek je od roku 2001 přípustná NEKALÁ SOUTĚŽ V EVROPSKÉ A S NÍ SOUVISEJÍCÍ ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAV Srovnávací reklama podle směrnice 2006/114 a občanského zákoníku - str. 69 3.1 Úvodem k evroé a české koncepci právní úpravy srovnávací reklamy - str. 6 Nekalá soutěž (gen. klauzule) např. superlativní reklama, reklama srovnávací - ošetřeno zvláštním reklamním právem *klamavé označení zboží a služeb - takové označení, které může vyvolat mylnou domněnku o původu, o výrobci, o kvalitě. Přestože podle teoretických pouček má být reklama originální, kreativní, nápaditá, zapamatovatelná a úderná, tak jsou hranice za které se nesmí. Nekalá soutěž v reklamě má několik variant, ale obecně se o takovou reklamu jedná v případě, že je v rozporu s dobrými mravy nebo způsobuje újmu jiným značkám či zákazníkům

cena, humánní léčivé přípravky, nekalá soutěž, srovnávací reklama, výše úhrady, zlehčování 1.7.2010 24.11.2020 21:3 Nekalá soutěž § 2976 Základní ustanovení (1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje. (2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména. a) klamavá reklama Příklady - nekalá soutěž. vypracované příklady na seminář obchodního práva I - nekalá soutěž. University. Masarykova univerzita. Course. Obchodní právo I (MP405Z) Academic year. 2017/201 // Profipravo.cz / Nekalá soutěž. Nekalá soutěž. 07.12.2020 00:02. Nekalá soutěž uvedením shodných či podobných výrobků na trh. I. Samo uvedení výrobků na trh, jež jsou svým vzhledem či provedením shodné s výrobky jiného soutěžitele nebo jsou těmto výrobkům podobné (aniž by výrobky tohoto soutěžitele byly zároveň vyjádřením předmětu některého z.

Nekalá soutěž - Iurium Wik

omezování soutěže * nekalá reklama * srovnávací reklama * podpora prodeje * propagace: Klasifikační znaky: 4031 - Hospodářská soutěž 2031 - Uvádění na trh ISBN: 80-210-3607-9 Copy count: 1, currently available 1 Document kind: Učebnic Nekalá soutěž je zakázána. Nekalou soutěží je zejména. a) klamavá reklama. b) klamavé označování zboží a služeb. c) vyvolání nebezpečí záměny. d) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele. e) podplácení. f) zlehčování. g) srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustn Publikace se v českém prostředí poprvé komplexně zabývá srovnávací reklamou. Podrobně objasňuje její problematiku a vykládá podmínky, za jejichž splnění je srovnávací reklama dovolena, a to včetně uvedení do kontextu s evroým právem. Kni

Pozor na napodobeniny našich obalů! | www

Srovnávací reklama v české a evroé právní úpravě a judikatuře autor: JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obchodní korporace a nekalá soutěž, Wolters Kluwer ČR, Praha 2015, str. 555, avšak bez zhodnocení důsledků pro českou úpravu srovnávací reklamy. Obchodní zákoník s účinností do 31. 12. 2013 tuto podmínku. Nekalá soutěž je v obchodním zákoníků upravena jednak generální klauzulí (obecnou definicí nekalé soutěže) a dále jednotlivými skutkovými podstatami, které však představují příkladný nikoliv uzavřený výčet jednání, které lze za nekalou soutěž považovat. Srovnávací reklama je jakákoliv reklama, která. Právní úprava klamavé a srovnávací reklamy není v českém právu ničím novým. Již od nabytí účinnosti obchodního zákoníku (od 1. 1. 1992) je klamavá reklama upravena jako zvláštní skutková podstata nekalé soutěže. Skutková podstata nedovolené srovnávací reklamy pak byla do obchodního zákoníku začleněna novelou č. 370/2000 Sb. s účinností od 1 Nekalá soutěž se zakazuje. (2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména: a) klamavá reklama. b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolávání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama / Nekalá soutěž v reklamě. Nekalou soutěž v reklamě a marketingu lze rozdělit do následujících kategorií: Klamavá reklama. Klamavá reklama je jednání, spočívající v šíření takových informací o vlastní či konkurenční firmě (produktu nebo službě), které může v divákovi (posluchači, čtenáři,) vyvolat jakoukoli klamnou představu, ať už slovy nebo.

Nekalá soutěž a reklama : (vybrané kapitoly

Nekalá soutěž se zakazuje. (2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména: a) klamavá reklama, b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolávání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama Nekalá soutěž. 12. Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména: a) klamavá reklama. b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolávání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama, h) porušování. Anotace: Svoboda, M. Srovnávací reklama a její příklady v praxi. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016.Bakalářská práce se zabývá problematikou srovnávací reklamy a jejím zasazením do marketingového kontextu Nekalá soutěž srovnávací reklama praktické příklady marketing Unfair competition comparative advertising practical examples Language used: Czech Date on which the thesis was submitted / produced: 30 Nekalá reklama Unfair advertising. rigorous thesis [DEFENDED]View/ Ope

Nekalá soutěž, respektive nekalosoutěžní jednání, je pojem, který se vyskytuje v problematice hospodářské soutěže či v ostatních hospodářských činnostech, které se objevují na trhu. srovnávací reklama (pokud není shledána jako přípustná), porušení obchodního tajemství, dotěrné obtěžování Srovnávací reklama v teorii a praxi [rukopis] / Darina Kocová. Nakl. údaje: Brno 2003. Popis (rozsah) 87 l. + [9 l.] Další původce: Hajn, Petr, 1935-Masarykova univerzita. Katedra obchodního práva: Předmět. heslo * obchodní právo * nekalá soutěž * Regulace reklamy * reklama a propagace * Srovnávací reklama: Forma a žánr. Nekalá soutěž. Kategorie: Propagace, Právo. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: B.I.B.S., a.s., Brno. Charakteristika: Seminární práce do modulu Právo v podnikání seznamuje s podstatou nekalé soutěže a zejména s jejími jednotlivými formami, k nimž přiřazuje reálné příklady. Nakonec ukazuje, jak se lze nekalé.

Právní regulace: obchodní zákoník; nekalá soutěž; klamavá reklama; srovnávací reklama; mimoprávní regulace: etický kodex; neetická reklama. Abstract This paper deals with misleading and comparative advertising according to Czech legislation; primarily to Commercial Code, and to the Code of Ethics as well Nekalá soutěž 13.2.2018 · by Vynález · in Obchodní právo - společnosti Nekalou soutěží rozumíme podle obecné podstaty zákona takové jednání v hospodářském styku, které je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže Nekalá soutěž prostřednictvím reklamy. Reklama jako nekalá soutěž zahrnuje využívání sloganů konkurence ve vlastní reklamní kampani. Slogan může být zcizen záměrně, či neúmyslně a pozměněn či napodoben tak, že se ze sloganu, který měl původně firmu podpořit a pozitivně propagovat, stane nejhorší noční můra

Nekalá soutěž Právo pro podnikatel

 1. Srovnávací reklama Ondřeje Hrudy vydaná loni v Nakladatelství C. H. Beck v řadě Právní instituty knihovničku svou vahou výrazně nezatíží. Svým rozsahem je totiž spíše podprůměrná, když vlastní text zabírá pouhých 126 stran
 2. LANGMaster: jen klamavá reklama a nekalá soutěž? podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství a ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. Na českém trhu výukového software působí několik větších výrobců, mezi které můžeme zřejmě zařadit společnosti BSP.
 3. nÁboŽenskÁ reklama nekalÁ soutĚŽ nekalÉ obchodnÍ praktiky nevyŽÁdanÁ reklama, sms a e-maily obecnÉ restrikce osobnÍ Údaje penzijnÍ spoleČnosti pneumatiky pohŘebnÍ sluŽby politickÁ a volebnÍ reklama potraviny, zdravotnÍ tvrzenÍ propagaČnÍ akce s vÝhrami pŘÍpravky na ochranu rostli
 4. Srovnávací reklama - vývoj úpravy v českém právním řádu Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Vít Horáček, Ph.D. Katedra obchodního práva Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 10.3.2016 . 1.1. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.
 5. Reklama a nekalá soutěž. Nekalá soutěž parazitováním na pověsti. Jednání v hospodářské soutěži. K podmínkám srovnávací reklamy. Oprávněná obrana proti nekalé soutěži. Nekalá soutěž inzercí v tisku a odpovědnost vydavatele. Zlehčování konkurence
 6. Nekalá soutěž a nekalé obchodní praktiky. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Nekalá soutěž a nekalé obchodní praktiky.
 7. Na této stránce naleznete aktuální zákony ČR, které mají vztah k práci a zaměstnání. Konkrétně Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl II - Nekalá soutěž

2) Nekalé obchodní praktiky a klamavá reklama, ve stejné míře. EurLex-2 Podle směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách (3) musí být reklama přiměřená, jasná a nezavádějící Autor knihy: Dana Ondrejová; David Sehnálek, Téma/žánr: nekalá soutěž - nekalé obchodní praktiky - spotřebitelé - evroé právo - harmonizace práva - soudní rozhodnutí a stanoviska - Česko - země Evroé unie, Počet stran: 295, Cena: 401 Kč, Rok vydání: 2018, Nakladatelství: Lege anonym Dobrý den. Co je to nekalá soutěž se dozvíte v § 44 obchodního zákoníku. Obecně vzato je v odstavci 1 uvedeno, že nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným uživatelům, spotřebitelůn nebo dalším zákazníkům Srovnávací reklama. Srovnání cen . výrobků . 138. Srovnávací reklama. Identifikace . jiného soutěžitele prostřednictvím . Nekalá soutěž a trestný čin porušování . závazných pravidel hospodářského styku . podle § 127 trestního zákona Nekalá soutěž § 2976 Základní ustanovení (1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.(2

See: soutěž hospodářská nekalá soutěž. významná tržní síla. predátorské ceny. See: reklama srovnávací reklama a propagace. srovnávací reklama. See: propagace See: reklama See also: inzerce. See also. Srovnávací reklama v české a slovenské právní úpravě [rukopis] / Martin Brácha. Nakl. údaje: Brno 2003. Popis (rozsah) 60 l. Další původce: Večerková, Eva, 1958-Masarykova univerzita. Katedra obchodního práva: Předmět. heslo * obchodní právo * nekalá soutěž * Regulace reklamy * reklama a propagace * Srovnávací reklama. Klamavá reklama a zlehčování soutěžitele jako skutkové podstaty nekalé soutěže Autor: Mikolášová, Karin Vydáno: (1994) Nekalá soutěž a reklama Autor: Šťastný, David Vydáno: (1998

Nekalá soutěž v reklamě MediaGur

Selektivní přidělování dotací jako nekalá soutěž? Inzerce na webu typu: Hledáte X? Zkuste Y!. Nekalá soutěž? Vyvolání nebezpečí záměny i v případě vlastních produktů? Reklamní slogany jako zdravotní tvrzení. Nedovolená srovnávací reklama v případě srovnání cen zboží ze supermarketů a hypermarketů překlad nekalá reklama ve slovníku češtino-angličtina. en 'The purpose of this Directive is to protect consumers, persons carrying on a trade or business or practising a craft or profession and the interests of the public in general against misleading advertising and the unfair consequences thereof and to lay down the conditions under which comparative advertising is permitted. V této práci se zaměříme na zkoumání tzv. nekalé soutěže. Jedná se o velice důležitou kategorii, která střeží celou řadu společensko-patologických jednání, které se táhnou napříč celým právním řádem a na tento institut pamatuje ve své právní regulaci právo obchodní stejně jako právo trestní či správní Na nekalou soutěž v reklamě a marketingu se můžeme dívat z několika kategorií: **Klamavá reklama** Klamavá reklama si dává za cíl vyvolat ve spotřebiteli mylnou představu o nějaké skutečnosti, která zvýhodňuje některého ze soutěžitelů (= výrobců, dodavatelů aj.). Klamavá reklama může být sice pravdivá, ale neúplná. Klamavou reklamou může být např.

Srovnávací reklama NEKALÁ SOUTĚŽ

Nekalá soutěž je upravena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Podle občanského zákoníku je nekalou soutěží jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům Srovnávací reklama je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem. Srovnávací reklama je přípustná jen pokud: není klamavá, srovnává jen zboží, které nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo určené ke stejnému účelu Nekalá soutěž je termín, který se používá v oblasti hospodářské soutěže. V současné právní úpravě je nekalá soutěž definována v občanském zákoníku a to v §2976 a následujících. Stěžejní je úprava nekalé soutěže v generální klauzuli - §2976 odst. 1., která vymezuj Dané jednání může mít několik skutkových podstat, z nichž nejčastější jsou zlehčování (uvádění údajů snižujících kvalitu konkurenčního subjektu), srovnávací reklama (uvádění údajů, které předmětný subjekt vyvyšují nad ostatní konkurenci), vyvolání nebezpečí záměny (taková propagace, která má v. Zobrazit minimální záznam. Nekalá soutěž. dc.contributor.advisor: Halfar, Bohuslav: en: dc.contributor.author: Kubáňová, Markét

Srovnávací reklama v praxi eLAW - právní portá

 1. LANGMaster: nekalá soutěž, nebo jen špatná formulace? V on-line verzi časopisu PC WORLD se objevil srovnávací test výukového softwaru, který je ušit na míru produktům LANGMaster. A na české školy zároveň došel spam od této společnosti s odkazem na tento článek, který LANGMaster označuje jako nezávislý, přestože.
 2. V současné době je čím dál více nutné zůstávat na pozoru vzhledem k neustále se propracovanějším nekalým obchodním praktikám a nekalým soutěžím, a to jak ze strany soutěžitelů, tak také ze strany spotřebitelů. Vymezení základních pojmů k nekalé soutěži Nekalá soutěž je upravena zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to v ustanoveních § 44 až.
 3. Jaká nesmí být reklama v ČR. Na zboží, služby nebo jiné výkony či hodnoty, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy. Nekalá obchodní reklama. Srovnávací je přípustná, jen pokud tím nic jiného neporušuje
 4. K tomu je zapotřebí podstatného dovětku v závěru uvedeného odstavce, že nekalá soutěž se zakazuje. Následně jsou v ustanovení § 2976 odst. 2, občanského zákoníku v platném znění jako příklad uvedeny některé skutkové podstaty jednání zakládajících nekalou soutěž a to: klamavá reklama

Nekalá soutěž: Dejte si pozor na klamavou reklamu

nekalá soutěž generální klauzule nekalé soutěže je obsažena obchodním zákoníku ust 41 ne generální klauzule nekalé soutěže je založena mj na princip Nekalá soutěž se dnes vyplácí (resp. vyplácí se silným hráčům a nevyplácí se hráčům malým) - zejména z důvodu nízkých sazeb přiměřeného zadostiučinění Literatura I Ondrejová, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014

Zobrazuji výsledky 1 - 20 z 66 pro vyhledávání 'nekalá soutěž' Srovnávací reklama . Autor Ježková, Martina Rok : 2019 . Umístění: Načítá se... VŠKP v InSIS Hlavní práce Hodnocení vedoucího Oponentura. Kvalifikační práce. 2 . Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evroé právní. Nekalá soutěž-pojem • Jednání v hospodářské soutěže, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. •Nekalásoutěž je zakázána Znaky generální klauzule • 1) Jednání v hospodářské soutěži - jednání dc.contributor.advisor: Halfar, Bohuslav: en: dc.contributor.author: Niemczyková, Eliška: en: dc.date.accessioned: 2010-09-29T14:12:14Z: dc.date.available: 2010-09. Nekalá soutěž se zakazuje. Zákaz NS postihuje právní delikty, které nesměřují proti existenci konkurence, ale zneužívají ji deformacemi soutěžních pravidel s cílem poškodit soutěžitele nekalým způsobem. srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství Maur Legal s.r.o. IČO: 02877759: Praha: Tel.: +420 222 315 255: Rybná 732/25: 110 00 Praha 1: Po-Pá: 9.00 - 17.00h: Zásady ochrany osobních údaj

Oddíl 3 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papí See: soutěž hospodářská See also: srovnávací reklama. zneužití dominantního postavení. nekalá soutěž. významná tržní síla. predátorské ceny. ochrana hospodářské soutěže. nekalá soutěž. regulace reklamy. reklama a propagace. srovnávací reklama. commercial law. unfair competition. advertising regulation. advertising. Srovnávací reklama v české a slovenské právní úpravě Autor: Brácha, Martin Vydáno: (2003) Srovnávací. nekalá soutěž. hospodářská soutěž srovnávací reklama. zneužití dominantního postavení.

PPT - Právo nekalé soutěže: prameny, generální klauzule

Nekalá soutěž - Portál POHOD

Soutěžní právo (hospodářská soutěž, nekalá soutěž - klamavá reklama, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování, zlehčování, srovnávací reklama) Obchodní závazkové vztahy (vzor smlouvy, smlouva na míru, všeobecné obchodní podmínky cs Podle směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách (3) musí být reklama přiměřená, jasná a nezavádějící. EurLex-2 en In accordance with Directive 2005/29/EC on unfair business-to-consumer commercial practices (3), advertising must be fair, clear and not misleading Nekalá soutěž se zakazuje. Konkrétní skutkové podstaty nekalé soutěže zákon rozlišuje následující: a) klamavá reklama, b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolávání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování Co je to nekalá soutěž? - parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele - podplacení - zlehčování - srovnávací reklama - porušování obchodního tajemství - ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí

! 2! zapadoČeskÁ univerzita v plzni fakulta prÁvnickÁ akademický rok: 2011/2012 zadÁnÍ diplomovÉ prÁce (projektu, umĚleckÉho dÍla,umĚleckÉho vÝkonu zlehčování, g) srovnávací reklama, h) porušování obchodního tajemství, i) ohroţování zdraví spotřebitelů a ţivotního prostředí. Dnešní právní úprava generální klauzule v novém občanském zákoníku ČR - nekalá soutěž a průmyslová práva. srovnávací reklama See: soutěž hospodářská See also: kartel nekalá soutěž. hospodářská soutěž srovnávací reklama. ochrana hospodářské soutěže. ochrana hospodářské soutěže. zneužití dominantního postavení.

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl II § 44 - 52 Nekalá soutěž. • Nedovolená srovnávací reklama v případě srovnání cen zboží ze supermarketů a hypermarketů? • Označení výrobky starší generace jako zlehčující tvrzení? • Kopírování webových stránek jako nekalá soutěž? • Provozování taxislužby prostřednictvím alternativních dopravců jako nekalosoutěžn Hľadáte program kina? Dobrý film, knihu, hudobné predstavenie? Všetko o kultúre: recenzie a aktuality na jednom mieste. Kliknite pre viac nekalá reklama fordítása a cseh - magyar szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén porušení pravidel stanovených zákonem: nekalá soutěž (srovnávací reklama, klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, doménová jména) nedovolené omezování hospodářské soutěže (zakázané dohody mezi soutěžiteli, zneužití dominantního postavení) a blokové výjimky (předběžné posouzení smluv a tím.

Nekalá reklama - is

Články v kategorii Hospodářská soutěž Zobrazuje se 29 stránek z celkového počtu 29 stránek v této kategorii

 • Výstava psů hradec králové 2019.
 • Samantha jones dabing.
 • Krátkodobý lov kapra.
 • Normy oopp.
 • Stíhačky nad čr 2019.
 • Eva perónová muzikál.
 • Elektrický lanový naviják bazar.
 • Univerzita pro příšerky scott.
 • Elipsa online.
 • Měření teploty pt100.
 • Jak snížit cukr před odběrem.
 • Vinohradský hřbitov osobnosti.
 • Gif love whatsapp.
 • Fotograf architektury.
 • Cviky na záda doma s jednoručkami.
 • Oblečení na běhání v zimě.
 • James blunt heart to heart lyrics.
 • Výukové aplikace pro děti android.
 • Krem na nohy dr max.
 • Decathlon boilies jatra.
 • Česká abeceda k vytisknutí.
 • Tekken 7 jak odemknout postavy.
 • Chmelnice zastavka.
 • Muffin english.
 • Turtles ninja 2014.
 • Mtv ema 2017.
 • Para ořechy selen.
 • Sovětské lehké tanky.
 • Dualshock berry blue.
 • Prodám toyota fj.
 • Žijte ve své zahradě bazar.
 • Albert einstein work.
 • Losing my religion live.
 • Canterbury new zealand.
 • Složení vody.
 • Cisar maximus.
 • Dort pavlova cena.
 • Voda koupit.
 • Stanfordský experiment online.
 • Prodám gopro 5.
 • Básnička o dvanácti měsíčkách.