Home

Neolitická kolonizace

Neolitická revoluce Ačkoliv ve východním Středomoří končí toto období (označované jako pravěk) zhruba před 3000-2000 lety př. n. l., první písemné památky vztahující se k území Francie pocházejí až ze starověkého Říma (zejména 1. století př. n. l.) Neolitická kolonizace postupující z Asie se dostává na naše území zhruba v 6. tisíciletí před naším letopočtem, přičemž do Čech postupuje přes Slovensko a Moravu. Zemědělský způsob života znamená budování stálejších obydlí a zakládání ploch určených k obdělávání, zejména podél vodní sítě a na. Mladší doba kamenná - neolit. změna způsobu života - lov a sběr potravy nahrazen zemědělstvím; neolitická kolonizace - přes severní Balkán Podunajím - v 6. tisíciletí př. n. l. přes Slovensko na naše území (nejprve na Moravu a poté do Čech) Neolitická osada má 40-50 obyvatel, rody a velkorodiny žijí v protáhlých domech z kůlů proplétaných proutím a omazáva-ných blátem. Změny ve společnosti Mladší doba kamenná (neolit) představuje zásadní změnu způsobu života, kdy je lov a sběr potravy postupně nahrazo-ván zemědělstvím

Neolitická kolonizace postupovala pravděpodobně nejprve přes se-verní Balkán, odkud se Podunajím dostávala v 6. tisíciletí př. n. l. přes Slovensko na naše území, nejprve na Moravu a poté do Čech (nakonec dosahuje až k Rýnu). Rozhodujícím motivem pro osídlence bylo patrn Struktura populace a modelování jejích změn: Neolitická demografická tranzice ve střední Evropě. Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí. Kolonizace Afriky má dlouhou historii. Národy z jiných světadílů byla Afrika kolonizována již od dob starověku, za nejvýznamnější epizodu je ale považováno západní osidlování v 19. a 20. století, kdy byla alespoň jednou kolonizována každá píď africké půdy.Tato kolonizace Afriky má kořeny v 16. století, kdy Portugalci začali zakládat opěrné body na pobřeží. Kolonie je závislé území nebo město bez vlastní vlády, které patří nějakému státu, ale není součástí jeho území. Od kolonií je třeba odlišovat satelitní státy a dominia s vlastní vládou a oficiálně nezávislá, i když mohou být de facto ovládána jiným státem (státy RVHP).V historii se slovem kolonie označovaly odlišné formy vzdáleného osidlování čili.

Neolitická kolonizace - zvyšoval se počet obyvatel (snadnější způsob života, vyšší věk) → lidé hledali nová území → do Evropy sdružování v rodové svazy - kmeny, trvá matriarchát (významná role ženy) kultovní a náboženské obřady - báje, mýty obřad pohřbívání (kosterní, později žárové hroby Neolitická kolonizace sem pravděpodobně přišla z Tišnovské pánve. Z Moravskotřebovska a konkrétně i z Rychnova jsou známy ve větší míře pouze ojedinělé nálezy broušené a štípané industrie. Při severovýchodním okraji, 700 m jihovýchodně od soutoku potoků Rychnovského a Lukovského s Moravskou Sázavou, objevil p Neolitická kolonizace postupující z Asie se dostává na naše území zhruba v 6. tisíciletí před naším letopočtem, přičemž do Čech postupuje přes Slovensko a Moravu. Neolitické osady s pravěkými příbytky byly situovány mezi obdělávanými plochami ležícími v nejteplejších a nejúrodnějších oblastech budoucích. Neolitická kolonizace České země v mladší době kamenné; 5. Pozdní doba kamenná (eneolit) Oradlo a vůz Metalurgie mědi Počátky hornictví Megality Sídliště na jezerech Společnost v eneolit Neolitická kolonizace sem p řišla pravd ěpodobn ě z Tišnovské pánve. Toto období je již na archeologické nálezy mnohem bohatš í. Z Moravskot řebovska jsou dosud ve v ětší mí ře známy ovšem pouze ojedin ělé nálezy broušené a štípané industrie z katastr ů obcí Bohdalov, D ětřichov, Gruna, K řenov, Lázy, M ěste.

Neolitická revoluce - Historie Národ

 1. 20. dubna 2019 20. dubna 2019 loukota 0 Comments BY-NC-SA neolitická revoluce, pravěká migrace TLDR verze: Studie odkrývá tajemství pravěkých migrací do Británie. Ukazuje se, že první vlnu později vyšachovala vlna druhá
 2. Britská kolonizace začala dobytím Irska 1169 a Walesu 1282. Skotsko bylo podrobeno až v roce 1296 po bitvě u Bannockburnu a v roce 1314 získalo znovu nezávislost - byl poražen Eduard II (vyrazil do Skotska, aby přerušil obléhání hradu Stirling)
 3. Neolitická revoluce (12 500 - 5000 př.n.l.) termín zavedl Gordon Childe - britský archeolog první pol.20.stol. - přestože se jednalo o typicky evoluční záležitost - proces neolitizace trval zpočátku několik tisíciletí - mělo tím být ale bezpochyby zdůrazněno
 4. První neolitická kolonizace jihovýchodního Balkánu patří do období boreálu, neolititizace střední Evropy do teplého a vlhího období atlantiku. Neolitizace na okraji západních 11TUREK, Jan. Neolit -mladší doba kamenná. In Pravěká Praha. Praha, 2005. ISBN 80 -7277 236 8. Str. 159. 12 Tamtéţ. Str. 160
 5. V době neolitické člověk (mladší doba kamenná) mění postupně způsob života a přechází z lovu a sběru na zemědělství, tuto změnu označujeme jako neolitickou revoluci, dochází k prvnímu velkému stěhování národů (neolitická kolonizace z důvodu vyčerpání zdrojů v původních místech) a první zemědělci.
 6. Neolitická kolonizace = osidlování nových území; Kultury *Lineární keramika (ryté spirálové ozdoby - Bylany u Kutné hory) *Vypíchaná keramika (navazuje na lineární keramiku, místo čar vpichy) 4. Eneolit =pozdní doba kamenná (5-3000 př.n.l.) Konflikty a války - vzrůstá význam muže jako válečníka - patriarchá
 7. Austrálii tedy nepostihla neolitická revoluce. Když byla Austrálie obsazena Brity, dostalo se původní obyvatelstvo do pozoruhodné konfrontace s národem, který stál v čele nového pokroku - průmyslové revoluce a věku páry. Během evroé kolonizace počty Austrálců silně poklesly. Evropští osadníci s sebou.

Paleolitická kolonizace původu obyvatel Austrálie Austrálie byla osídlena několika skupinami Aboridžinci nebyli izolovaná populace Neolitická revoluce Také nazývána zemědělská revoluce Na konci holocénu (12 000 B. P. ) - změna klimatu Konec dob ledových, pouze okolo 12 000 B. P. malá doba ledová Změna fauny a. historický průběh kolonizace světa:-15/ 16. st. první vlna kolonizace:- zejména Španělsko (1580) a Portugalsko- kolonizace J Ameriky (likvidace domorodých kultur, export katolicismu, import zlata)- Turci ovládli cestu na východ, snaha hledat nové obchodní cesty- příčiny

Pravěk - Doba kamenn

Tato tzv. neolitická revoluce začíná na Blízkém východě někdy v 8. nebo v polovině 7. tisíciletí př. n. l. a ukončuje tak období mladého mezolitu; neolit ovšem na různých územích začíná odlišně, podle toho, jak rychle či pomalu se sem šířila znalost prvotního zemědělství, které je rozhodujícím znakem období Kolonizace, která u nás probíhala podobně jako v celé střední a západní Evropě, vyústila v tok o mnoha invazních vlnách. Neolitická zemědělská kolonizace - první význačná příležitost, kterou člověk poskytl nepůvodním druhům - začala zhruba před 7300 lety Možná, že by první neandertálské lodě dorazily do Evropy už během našeho starověku a opakovala by se podobná situace jako během kolonizace Ameriky, jenom opačně. Možná naopak, že by Kryštof Kolumbus dorazil do Ameriky , jak to známe v 15. století, a našel tu namísto indiánů jenom trochu odlišněji vypadající.

(: Ahojky :) - Historie - Doba kamená,bronzová,želez

Vznik neolitu (neolitická revoluce) a neolitická kolonizace střední Evropy Neolit a eneolit v Řecku, Bulharsku a Rumunsku (Franchthi, Sesklo, Karanovo, Dimini, Cucuteni, Varna) Neolitické komunity a jejich osad Department of Anthropology and Human Genetics. Přepnout navigaci. čeština; Englis Department of Anthropology and Human Genetics. Struktura populace a modelování jejích změn: Neolitická demografická tranzice ve střední Evropě Velká kolonizace (8.-6.století př.Kr) Řada měst překonává původní kmenové uspořádání společnosti a postupem času se tak vytváří základy systému městského státu neboli polis. Charakteristickým rysem takového státu bylo vlastnění zdejší půdy občany

Neolitická těžba na Jistebsku v Jizerských horách a možnosti její 80 Archeologie a letecké laserové skenování krajiny Petr Šída - Jan John - Jan Prostředník - Brita Raminnger 5 Neolitická těžba na Jistebsku v Jizerských horách a možnosti její detekce pomocí leteckého laserového skenování 1. Úvod Studium provenience surovin používaných pravěkými lidmi pro. Neolitická revoluce kdy. In other projects. Neolitická revoluce - Neolithic Revolution. Neolitická revoluce podílí mnohem více než přijetí omezeného souboru technik určených k produkci potravin Neolitická revoluce. To, co se stalo v tomto historickém období, lze totiž nazvat revolucí V 7. století před naším letopočtem, během období řecké kolonizace, vznikly na území severní Afriky kolonie, například Naukratis, Kyréna nebo Apollonia. Tyto kolonie daly vzniknout oblasti Kyrenaika , což je část dnešní Libye

3) Neolitická kolonizace- dostatek obživy · -> větší počet obyvatel -> přelidnění Předního Východu -> přesídlení obyvatel do všech stran. 4) České země v neolitu - první zemědělci 5 500 př. n. l. - a)kultura s lineární keramikou · naleziště Bylany u Kutné Hory, Mohelnice u Zábřeh Neolitická kolonizace kolem roku 5000 př.n.l. zahájila éru produktivního hospodářství, jejíž pravěký vývoj vyvrcholil v době keltského osídlení; v 7. století došlo ke vzniku pokročilejších kmenových svazů (Sámo) a po roce 80 -neolitická kolonizace -člověk se usadil- nemusel se stěhovat za stádem->více obživy->žena mohla mít více dětí ->zvyšování počtu lidí->v teplých oblastech-přelidnění (Palestina..)->část lidí musela odejít na nové území= kolonizace (do Turecka, sever Řecka) České země v neolitu 5500 př.n.l 1 Neolitická zemědělská revoluce. Představuje zásadní moment v historii lidstva. Oddělila nás od života v lesích a savanách, zavedla organizované zemědělství, vedla ke tvorbě lidských sídel, ke vzniku sociální stratifikace, vzniku různých vrstev ve společnosti, organizace společnosti a ke vzniku kultury Úvodní stránka. Vítejte na portálu dějepis.com - českém serveru poskytujícím informace o našich i světových dějinách. Smyslem těchto stránek je zpřístupnit informace o naší i světové historii v přibližném rozsahu učiva středních škol tzv. počítačové generaci - tj. převážně studentům a mladým lidem, ale i všem ostatním, kteří mají zájem o.

Neolitická kolonizace Balkánského poloostrova a Podunají Těžištěm slezskoplatěnické kolonizace jsou nejúrodnější území Hradecka, Pardubicka a Chrudimska. Během doby (zhruba ve druhém stupni) se již jasně rýsuje ostrá hranice mezi slezskoplatěnickou a bylanskou kulturou. Toto pozoruhodné rozdělení sfér dvou celků. Neolitická kolonizace postupující z Asie se dostává na naše území zhruba v 6. tisíciletí před naším letopočtem, přičemž do Čech postupuje přes Slovensko a Moravu. Zemědělský způsob života znamená budování stálejších obydlí a zakládání ploch určených k obdělávání, zejména podé Mezopotámie - řecky meziříčí (potamos = řeka, mesos = prostřední) - nížina mezi řekami Eufrat a Tigris v dnešním Iráku (ve starověku se obě řeky nespojovaly jako dnes v Šatt al-Arab, nýbrž ústily do moře zvlášť).. Severní část Mezopotámie měla dostatek srážek, ale jih méně - byl závislý na pravidelných záplavách řek Eufrat a. Neolitická kolonizace zastihla v těchto územích ještě zbytky stepí z počátku holocénu, které nejen ochránila před dalším postupem lesa, ale i podstatně rozšířila. Ložek není k působení člověka vůbec kritický, chválí neolitiky za růst diverzity zachováním stepí

- neolitická revoluce - Přední východ - výchozí bod pro naše zemědělství - kolonizace Kréta a ostrovy Egejského moře - kultura Sesklo - lokalita Nea Nikomedeia. významném místě, byl větší → možná náboženský a kulturní objekt) - pěstování pšenice, ječmene, čočk Počátek celého tohoto období bývá označován jako tzv. neolitická revoluce, představující přechod od neproduktivního hospodaření k produktivnímu výrobnímu systému, kdy lov a sběr byl nahrazen zemědělskou výrobou a dobytkářstvím

Mladší doba kamenná - neolit - Mendel University Brn

 1. člověk poskytl nepůvodním druhům, byla neolitická zemědělská kolonizace, která začala v 8. tisíciletí př. n. l. Další výrazné krajinné změny, doprovázené invazemi rostlin, následovaly zejména v eneolitu (5.-3. tisícilet
 2. Obr. 4: Neolitická kolonizace ech - kultura lineární keramiky a rozšíření þernozemí Obr. 5: Diagram zobrazující umístění neolitických sídlišť vzhledem k různým typům půd Obr. 6: Rozšíření mezolitických a neolitických sídelních areálů Obr. 7: Model pro erný uhlí
 3. V roce 1241 území Rusínů, stejně jako větší část Uherského království, bylo zpustošené mongolskými nájezdníky. Po odchodu Mongolů z Uher začal urychlený proces kolonizace, v nížině podle kolonizačního práva německého, v horách pak podle tzv. práva valašského

kolonizace → šíření zemědělství do Evropy. Oddělení prvních řemesel - hrnčířství = výroba . keramiky . z hlíny (vypalování) uč. str. 27 - tkalcovství = výroba . látek (spřádání nitě z vlny, lnu a konopí na vřetena) vlna - z ovcí, len a konopí - rostliny (tkaní látek na tkalcovském stavu Počátky neolitu na Předním východě, neolitická revoluce a kolonizace střední Evropy. Neolit ve střední Evropě (chronologie, kultury, formy sídlení a pohřbívání, výrobní aktivity, kultovní projevy) Neolit (5 500 - 4 000 př. n. l.) - V oblasti předního Východu byl dříve . Neolitická revoluce = kvalitativní změna života, protože se člověk změnil z lovce na zemědělce (chovatel) - Pěstovali pšenici a ječmen - Chovali především hovězí dobytek, kozy a ovce. Domestikace = zdomácnění zvířat - 1. období produktivního hospodářstv Neolitická revoluce = změn způsobu hospodářství - člověk se stává zemědělcem - výrobní hospodářství Dělba práce - změna struktury společnosti (stratifikace, hierarchie), podle lidské činnosti: lovci, sběrači, zemědělec (věnuje se pěstování), řemeslník - rozvoj (formování) řeemsla; např. keramika.

Nahodilá těžba roste rychleji. Na vině jsou orkány nebo kůrovec. Těžba dřeva v ČR dlouhodobě roste. Zatímco v roce 1950 se na našem území vytěžilo 7,45 mil. m 3 dřeva bez kůry, v roce 2017 to bylo už 19,4 mil. m 3 dřeva bez kůry, tedy téměř trojnásobek. Více je především nahodilé těžby (o jakou se jedná vysvětlujeme níže) - v 50. letech se takto vytěžilo. b) Kolonizace a teritorializace šlechty c) Vznik složitějších, ale stabilnějších politických struktur (nově definovaná úloha panovníka, šlechty, církve a měst), hierarchické uspořádání společnosti d) Středověká vzdělanost 7) Český středověký stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků a) Čechy království Neolitická společnost. Obyvatelé Polynésie, Mikronésie a Melanésie měli zahrady a chovali pár domácích zvířat. Taro se pěstovalo na důmyslných terasovitých polích nebo organických dírách. Chlebovník se zakopal a nechal kvasit (dodnes jde o tradiční lahůdku). Kolonizace jižního Tichomoří. Civilizace. Nová studie zjistila, že tektonika (část geologie zabývající se poruchami zemské kůry) zemských desek byla vyvolána intenzivním bombardováním meteority. Díky tomu došlo k přeměně horkého prapůvodního kašovitého povrchu na současnou členitou krajinu. Člověk se na planetě podle vědců pohybuje min. 250 000 roků kolonizace ( záměrné osidlování prázdného území novým obyvatelstvem) Bylany u Kutné Hory- naleziště neolitická vesnice- 6-10 domů, 2-3 rodiny v osadě, 50 dospělých- pokrevně příbuzné rodiny lid s vypíchanou keramikou ( podle výzdoby nádob se jim takhle říkalo), žárové pohřby.

Vznik státních útvarů I. Podmínky vzniku. D.ERBENOVÁ KLÍČOVÁ PODMÍNKA NEOLITICKÁ REVOLUCE CHARAKTERISTIKA změna způsobu hospodaření, přechod k: a) zemědělství b) domestikace dobytka POČÁTEK přelom 10.-9. století př. n. l. PŘEPOKLADY NEOLITICKÉ REVOLUCE poslední doba ledová následný ústup ledovců směrem na sever zmírnění klimatu obnažení řady výše. neolitická revoluce, proběhl někdy mezi 10. a 8. tisíciletím př. n. l. v oblasti Přední­ ho Východu, na území tzv. Úrodného půlměsíce. K nám došla zhruba o 5000 let později. Neolitická revoluce je považována za jeden z nejdůležitějších milníků v ce­ lých dějinách Gymnázium, Praha 9, eskoliá 373 Maturitní témata z djepisu Školní rok: 20011/2012 1. Pravk ve svt a u nás Periodizace pravku, pírodní podmínky a vývoj rodu homo, doba kamenná, neolitická revoluce, doba bronzová

m a t e r i á l y

Video:

Struktura populace a modelování jejích změn: Neolitická

 1. Efekt hrdla láhve (známý též jako efekt zakladatele či bottleneck efekt) nastává při prudkém poklesu počtu jedinců v populaci (na 50 % původního stavu a méně). Spočívá v tom, že při takovémto nečekaném zúžení populace nutně dojde k poklesu genetické diverzity, neboť se všechny existující genetické možnosti do malého množství potomstva nevejdou
 2. průběhu kolonizace světa pokročilým anatomicky moderním člověkem se tedy objevují významné inovace a prosazují se i nové objevy. Vedle vrhače oštěpů, a zřejmě i luku a šípů, se objevují tkané látky, keramika, výroba obleků, bot a čepic, ozdoby ze zubů a škeblí
 3. • Přechod od sběru a lovu k zemědělství, dokonalejší kamenné nástroje = neolitická revoluce)→ možnost dalšího populačního růstu, větší zdroje potravin, hustší osídlení, lepší složení stravy. Žena usedlého neolitického zemědělce snáze zvládla péči o několik dětí, které šlo využít jako pracovní sílu
 4. ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony - Gymnázium Tanval
 5. Valašská kolonizace 32 Společnost ve 14. století 33 Podkarpatská Rus za dynastie Lucemburk ů 35 keramiky a tkalcovstvím - dostala název neolitická revoluce. Na rozhraní 6. a 5. tisíciletí se neolitická zemědělská kultura rozšířila i v Karpatské kotlině. Podkarpatská Rus se stala nej

Kolonizace Afriky - Wikipedi

Fáze pravěku a neolitická revoluce Christian Thonsen navrhl rozdělení na období podle materiálů používaných pro výrobu nástrojů.Doba Kamenná -Doba bronzová -Doba železná Doba kamenná trvala přes tři milióny let. Je proto nutné dobu kamennou rozdělit na kratší časové úseky Raná řecká kolonizace; Starověká Sparta; Starověké Atény; Řecko-perské války; Peloponnéská válka v řeckých dějinách, nadvláda Sparty a Théb; Řecká kultura počátku řeckého vývoje a vrcholného období řeckých dějin; Helénismum a jeho nástup v řeckých dějinách, nástup Filipa II Neolitická kolonizace postupovala p es Balkán, Podunají a Slovensko až na Moravu a dále do Čech. Důvodem pohybu bylo p elidn ní a nedostatek surovin a půdy v původních domovech

Kolonie - Wikipedi

 1. Robert Graves - Řecké mýty Předmluva
 2. b. Kolonizace nových území c. První konflikty, války, fortifikace, hradby d. Zemědělství a chov zvířat produkuje více potravy než lov (lov však zůstal důležitou součástí života) e. Možnost směny zboží -obchod f. První keramika g. Stálá sídla u polí h. Zvyšování počtu obyvatel i. Specializované zemědělské.
 3. Obsah: vznik člověka a jeho šíření, neolitická revoluce, Evropa v době železné, Česká republika v pravěku, nejstarší světové civilizační oblasti, starověká Mezopotámie, starověký Egypt, starověká Indie a Čína, říše východního Středomoří, počátky starověkého Řecka, řecká a fénická kolonizace, řecko.
 4. = mediterální oblast (vyspělejší) koncem 4. tisíciletí neolitická revoluce - v několika vlnách se šíří z oblasti úrodného půlměsíce (Turecko, Izrael až Egypt) přes Balkán do střední Evropy a dále do severní Evropy; do západní Evropy neolitické osídlení přišlo přes Španělsko a Francii (Trója), kolonizace.
 5. V období 3.400 př.n.l. pokročilá neolitická civilizace přešla na egyptskou kulturu. Ta byla velice pokročilá ( stavba pyramid, písmo ). Jsou 2 názory na vznik pyramid - buď vznikly ještě před kataklyzmatem staviteli Zlatého Věku ( Atlanťané, Lemuřané ) nebo jako součást Sumérské říše
 6. Takzvaná neolitická revoluce znamenala asi největší přelom v dějinách lidstva vůbec. Její největší význam nespočíval jen v proměně životního stylu a úrovně, ale zejména v dramatickém nárůstu počtu lidí. Vědci dlouho neměli jasno, podle jakého scénáře se vlastně zemědělská kolonizace Evropy odehrála.
 7. Kolonizace amerických kontinentů by mohla být pomalejší, či dokonce neúspěšná. Naopak platí, že čím déle neolitická civilizace v nějakém regionu působila, tím více se zvyšovala šance na domestikaci užitečné zvěře. Pokud bychom tak nikdy neměli koně, dost možná by jejich roli dříve či později (třeba skrze.

VÝVOJ V PRAVĚKU, D - Dějepis - - unium

- neolitická revoluce v mimoevroých oblastech a v Evropě, hlavní evroé 14. století, kolonizace a agrární revoluce, růst významu měst - upevňování panovnické moci ve Francii a Anglii, stoletá válka - Svatá říše římská a její význa Podle této hypotézy se neolitická kultura šířila z ohniska svého vzniku dvěma směry: jednak podél pobřeží Jaderského a Středozemního moře k Atlantickému oceánu, jednak přes Balkán až do střední, a potom i západní Evropy. že v podobě populačního růstu a genového toku jde o jistou formu kolonizace bez. Proces přechodu k zemědělské výrobě je též nazýván neolitická revoluce. Mladší dobu kamennou necharakterizuje pouze počátek zemědělství, ale také celá řada dalších znaků: Celkový rozsah území je výsledkem postupné kolonizace poměrně jednotného celku Kolonizace ve 13. století Výprachtice ve 14. a 15. století První Hejlové Původ příjmení Hejlové z gruntovních knih 16.století Rody Hejlů ve Výprachticích OSUDY PŘEDKŮ Rody ve Výprachticích Rodokmen 16. století Jíra Hélú (1510 - 1580) Jiřík Heylů (asi 1539 - 1572) Třicetiletá válk

Něco z historie Rychnov na Morav

 1. Příčiny změn v krajině Evropy: neolitická revoluce, průmyslová revoluce, války, suburbanizace, rozvoj dopravy, železná opona. Nalezení změn v konkrétní krajině. 19. 2. 2019. Přírodní regiony Evropy. Výšková stupňovitost vegetace v Evropě a vlivy na ní (zeměpisná šířka, zeměpisná délka)
 2. 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období
 3. - relativní přelidnění Řecka - velká řecká kolonizace, její příčiny, časový a geografický průběh a výsledky ( v demografické, hospodářské a sociální, civilizačně kulturní aj.oblastech ) Při studiu věnujte pozornost souvislostem výkladu následujících pojmů
 4. Na rozhraní 6. a 5. tisíciletí se neolitická zemědělská kultura rozšířila i v Karpatské kotlině. Předhůří Karpat se stalo nejvzdálenější okrajovou oblastí zemědělských kultur Středomoří. Po odchodu Mongolů z Uher začal urychlený proces kolonizace, v nížině podle kolonizačního práva německého, v horách.
 5. - Neolitická revoluce = kvalitativní změna života, protože se člověk změnil z lovce na zemědělce (chovatel) Pěstovali pšenici a ječmen Chovali především hovězí dobytek, kozy a ovce Domestikace = zdomácnění zvířat 1. období produktivního hospodářství - Žďáření = vypalování les

Mladší doba kamenná - rodová obydlí a společná půda

Neolitická expanze (6300 - 4000 př. n. l.) Rozšíření Keltů v Evropě (modře: 1500 - 1000 př. n. l.; růžově: 400 př. n. l.) Rozšíření Kelt Tato výrazná změna ve vývoji pravěké společnosti dostala název neolitická revoluce. Na rozhraní 6. a 5. tisíciletí před n. 1. se neolitická zemědělská kultura rozšířila i v karpatské kotlině. Podkarpatská Rus se stala nejvzdálenější okrajovou oblastí zemědělských kultur Středomoří Hypotetická neolitická usedlost [3] V 10. století v dob ě jeho kolonizace se zde rozkládaly b řezové nízké lesy od pob řeží až k úpatí hor. Lidé však pot řebovali mnoho dřeva, a také si rozši řovaly pastviny p řevážn ě pro ovce. B řezový pokryv postupn ě zmizel neolitická revoluce - přechod od kořistnického k výrobnímu hospodářství; pevné příbytky; vypálené hliněné nádoby; primitivní srpy, ruční mlýnky; Jericho; zvýšení počtu obyvatel — kolonizace. v Čechách - lid kultury s lineární keramikou; kultura s vypíchanou keramikou D) Eneoli

Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk

neolitická revoluce Archivy - VĚDÁTO

• likvidace indiánských říší a kolonizace Ameriky, pronikání do Arktidy a Tichomoří (V.Bering, J.Cook) • postupné podmaňování Asie a Afriky - obchod s otroky, koloniální války 16. až 18. století, proměny evroého hospodářství v důsledku zámořského obchodu 12 Neolitická technologie byla spíše přejímána původním obyvatelstvem. Podíl anatolských genů zde však samozřejmě existuje. Poznámka autora: Opačný názor zastává Matt Ridley. my jsme tedy spíše potomky maloasijských zemědělců. Naproti tomu v západní Evropě taková kolonizace neproběhla. Apači, Navahové a další. TLDR: Analýza alého ledu ukázala, že se v něm zachytily stopy olova dokumentující znečištění ovzduší v 12. a 13. století. Jejich intenzita koreluje s politickým vývojem v Anglii, tehdy největším producentem olova v Evropě

Rychnov na Moravě - Živéobce

Britské kolonie - grafický vývoj v čase (Anna Morávková

Kolonizace 13. - 14. století 28 Podkarpatská Rus za vrcholného středověku 31. Podkarpatská Rus za dynastie Anjouovců 31. Na rozhraní 6. a 5. tisíciletí se neolitická zemědělská kultura . rozšířila i v Karpatské kotlině. Podkarpatská Rus se stala nej Neolitická sídliště nebyla nalezena a to může náhoda, protože taková důležitá sídliště byla skutečně nalezena na ostrovech Kalymnos a Kos. Potom v době měděné je ostrov obydlen Telchiny (nebo též Telghiny) - Diodorus Siculus, Timalhidas XV.) Dórská kolonizace Příchod Dórů na Rhodos se musel uskutečnit před. Při výuce dějepisu pitom vychází z ekologických, ekonomických, vř ědeckotechnických, politických a občanských hledisek a jejich dopadu na život lidí, jako součás neolitická revoluce Bylany u Kutné Hory. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) Průřezová témata velká řecká kolonizace Atény a Sparta demokracie aristokracie monarchie ostrakismus řecko-perské války Hérodótos peloponéská válka Alexandr Velik

až z mladšího paleolitu - 40 000 let - první doklady uměn

Jagellonský | Vladislav Jagellonský | Vladislavské zřízení zemské | Vladivoj | Vlasovci v Praze | Vláda lidové fronty | Vláda panské koalice | Vláda sovětů - vznik | Vláda všenárodní koalice | Vláda úřednická (J. Černý) | Vládcovy zdi | Vlády lidu po 2.sv.v. | Vlády široké koalice | Vnější kolonizace (česká) ve. Máchův kraj - nekonečné borové lesy, pískovcové skály, rozlehlé rybníky a močály. Tato krajina mezi Bezdězem, Mimoní a Českou Lípou by se do dvou let měla stát součástí rozšířené Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko indiánských říší a kolonizace Ameriky, pronikání do Arktidy a Tichomoří (V. Bering, J. Cook), postupné podmaňování Asie a Afriky - obchod s otroky, koloniální války 16. až 18. století, proměny evroého hospodářství v důsledku zámořského obchod Počátky gotické architektury, cistercká kolonizace, Přemyslovci a stavby hradů a měst, Karel IV. jako stavebník, architekta vrcholné gotiky v pojetí Petra Parléře, zrození krásného slohu, pozdně gotická architektura v Čechách, stavební aktivity Jagellonské dvorské hutě. 7. Renesanční architektura v Itáli

University information system MENDEL

Původní obyvatelstvo Austrálie Pedagogická fakulta

 • Hlavní město venezuely.
 • Detske bubny dracik.
 • Regresní náhrada povinné ručení.
 • Mělčiny zajímavosti.
 • Medvědí bzíkání.
 • Žlutá jarní květina.
 • Domácí tortellini.
 • Monrovia wiki.
 • Klíčivost borovice.
 • Bazoš střešní nosič.
 • Sebestředný egoista.
 • Sušení hroznového vína.
 • Audi q5 recenze 2018.
 • Uniforma ss.
 • Bts jin age.
 • Básnička s pohybem zvířátka.
 • Polohování seniorů.
 • Etnické skupiny v usa.
 • Warcraft 3 reforged release.
 • Jak zmenšit velikost souboru ppt.
 • Severní dvina.
 • Nalepovací hodiny do kuchyně.
 • Modrá laguna online.
 • Bolest v krku z tepla.
 • Krajské přebory kuželky.
 • Vatikánský tajný archiv.
 • Hiv testy praha na počkání.
 • Ty píčo.
 • Bitva u midway referát.
 • Příbuzné slovo ke slovu dřevěný.
 • Jak vytvořit účet na youtube.
 • Disociace kyseliny octové.
 • Atopický ekzém dieta kojení.
 • Jak vycvičit draka 3 hračky.
 • Hotel morris česká lípa slevomat.
 • Obejmutí.
 • Výroba kulatých razítek praha.
 • Šárka vaňková 2016.
 • Nalepovací řasy eshop.
 • Zorka hejdová děti.
 • Chci auto.